1. Friese taal

Ambtenaren van de gemeente moeten de Friese taal in woord en geschrift beheersen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Inwoners (en bezoekers) die dat wensen, kunnen in het Fries te woord gestaan worden door de gemeente. Om dit mogelijk te maken, beschikken voldoende ambtenaren over kennis van het Fries, in woord en geschrift. Zowel telefonisch als bij het loket is altijd iemand aanwezig die het Fries beheerst. Overigens vindt de PvdA dat ook communicatie in het Engels mogelijk moet zijn, t.b.v. internationale studenten, expats en bezoekers bijvoorbeeld. "

FNP

"Het gebruiken van het Fries als tweede rijkstaal moet minimaal passief en bij voorkeur actief beheerst worden door ambtenaren en bestuurders. Door het beschikbaar stellen van cursussen door de gemeente moet dit op peil worden gebracht."

Verenigd Links

"Het behoud van de taal staat gelijk aan het behoud van de cultuur."

Partij voor de Dieren

"Ambtenaren moeten Frysk minstens kunnen verstaan en lezen (dus receptieve beheersing vereist)."

Geen van beide

CDA

"Het heeft de grote voorkeur, moeten is een ander verhaal. Er moet altijd iemand zijn die de inwoners in het Fries te woord kan staan. Niet iedereen hoeft Fries te kunnen."

Gemeentebelangen

"Is afhankelijk van de functie. Uitgangspunt is dat iemand die in het Fries schrijft of spreekt in het Fries beantwoord wordt. "

Oneens

D66

"D66 wil dat iedereen goed geholpen wordt. Het verstaan van het Fries is daarbij erg handig. D66 vindt dat de kwaliteit van dienstverlening voorop staat. "

VVD

"Wij dragen het Frysk als tweede rijkstaal een warm hart toe maar vinden een verplichte beheersing in woord en geschrift voor elke ambtenaar te ver gaan. Er zijn ambtenaren binnen de gemeente die het Fries in woord en geschrift beheersen. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks wil dat de gemeente het Frysk als tweede rijkstaal actief stimuleert onder haar werknemers en inwoners. Dit doen wij bijvoorbeeld door cursussen aan te bieden. We willen ook dat wanneer brieven en inspraakreacties die in het Frysk worden ingediend, ook in deze taal worden beantwoord. Wij vinden echter niet dat alle ambtenaren verplicht het Frysk moeten kunnen spreken en schrijven."

ChristenUnie

"Bij de ChristenUnie gaat het om de kwaliteit van de de mensen en resultaat van hun werk. Vaardigheid in de Friese taal vinden wij een mooie plus, maar niet noodzaaklijk en voorwaardelijk. "

Lijst 058

"LIJST058 is van mening dat het beheersen van het Frysk in woord en geschrift, de dienstverlening ten goede komt. Echter is LIJST058 geen voorstander van bijscholingen voor het Frysk van ambtenaren. Het beheersen van het Frysk in woord en geschrift is een pré, geen noodzaak. "

50Plus

"50PLUS is voor stimulering van de Friese taal en cultuur en het behoud van zijn plek in de samenleving. Lezen en verstaan is een must voor ambtenaren en spreken moet gestimuleerd worden (cursus AFUK), maar is niet verplicht. De kwaliteit van de ambtenaar gaat boven de Friese taal."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Eigen keuze, mag maar hoeft niet beslist."

2. Referendum

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Een referendum behoort tot de mogelijkheden, mits de kaders helder zijn (zoals het onderwerp van het referendum en het minimale opkomstpercentage)."

D66

"Inwoners weten het beste wat goed is in de eigen leefomgeving. D66 is daarom van mening dat het raadplegen van inwoners bij belangrijke lokale kwesties via een referendum een goed idee is. "

Gemeentebelangen

"Bij grote en ingrijpende projecten die (vrijwel) de hele gemeente raken kan het verstandig zijn de burgers zelf te raadplegen. Burgers moeten onder bepaalde voorwaarden ook zelf een referendum kunnen aanvragen. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks is voorstander van een zo groot mogelijke zeggenschap voor haar inwoners. Wij zien het raadplegen van burgers door middel van referenda als een aanvulling op gekozen volksvertegenwoordigers. Die kies je immers maar één keer in de vier jaar."

FNP

"Als gemeenschapspartij zijn wij voor het raadplegen van de gemeenschap. Een referendum is daarvoor een goed instrument. "

Verenigd Links

"Zeker als het over herindeling gaat."

Lijst 058

"Inwoners laten zich steeds makkelijker informeren met behulp van de moderne vormen van communicatie. LIJST058 staat daarom voor meer directie democratie. Grote kostbare projecten moeten voorgelegd worden aan de bevolking middels een referendum. Te denken valt aan de toekomst van de Prins Hendrikbrug en een tunnel bij de spoorwegovergang bij de Schrans. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren wil het raadgevend referendum inzetten bij belangrijke besluiten. Referenda over actuele onderwerpen zouden – naar Zwitsers voorbeeld – tegelijk met verkiezingen kunnen worden georganiseerd."

50Plus

"50PLUS is voorstander van gemeentelijke, regionale en landelijke referenda. Meer directe democratie dus, ook lokaal. De bevolking kan onder wettelijke voorwaarden een (bindend) referendum voorstellen. Via een gemeentelijk referendum heeft de burger inspraak in de voordracht van de burgemeester. Directe democratie als aanvulling op de parlementaire democratie naar Zwitsers voorbeeld."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Absoluut mee eens, inspraak bevolking, betekent soevereiniteit. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Stemmen doe je bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen mogen verwachten dat raadsleden zich goed voorbereiden en laten informeren alvorens ze een besluit nemen."

VVD

"De inwoners van Leeuwarden kiezen hun gemeenteraadsleden om namens hen belangrijke beslissingen te nemen. Het is daarbij de taak van onze volksvertegenwoordigers om alle belangen af te wegen en zich te verdiepen in de details. We zijn dan ook geen voorstander van referenda."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is tegen referenda. Eén keer per vier jaar is er een groot referendum namelijk de verkiezingen en hierbij krijgen raadsleden mandaat van de kiezers."

3. Ombudsman

Leeuwarden moet een eigen ombudsman (m/v) krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De gemeente Leeuwarden heeft recht op een eigen ombudsman, indien de behoefte hiertoe aantoonbaar is. De gemeente Leeuwarden beschikt momenteel al over een klachten coördinator welke in vrijwel alle gevallen de klacht of het conflict weet op te lossen. Indien nodig kan er, ook nu al, een beroep gedaan worden op de nationale ombudsman."

D66

"Wordt uw brief niet beantwoord of wilde een klantcontactcentrum medewerker u niet helpen? Zo'n situatie geeft irritatie, stress en kost tijd. In zo'n geval kunt u de hulp inschakelen van de gemeentelijke ombudsman. D66 is blij met de gemeentelijke ombudsman (m/v) en wil deze houden. "

VVD

"Voor de VVD is een klantvriendelijke overheid uiterst belangrijk. De gemeente is er voor jou en niet andersom. Als het mis gaat tussen jou en de gemeente moet je ergens terecht kunnen die opkomt voor jouw belangen. Dat kan bij een politieke partij zijn, bij de Nationale ombudsman maar ook lokaal bij een lokale ombudsman/ -vrouw. Wij willen namelijk af van die Paarse krokodil. "

Gemeentebelangen

"Gemeentelijke organisaties zijn soms bureaucratisch. Een laagdrempelig klachtensysteem is voor burgers belangrijk. Gemeente kan van klachten leren. "

PAL GroenLinks

"De gemeente heeft veel invloed op het leven van haar burgers. Ze gaat bijvoorbeeld over het inkomen, de zorg die mensen krijgen en de inrichting van de leefomgeving. Het is daarom goed dat iemand klachten over de gemeente kan afhandelen die onafhankelijk van de gemeente opereert."

ChristenUnie

"Wij pleiten voor een onafhankelijke ombudsman (m/v) die lost staat van de gemeente. "

Verenigd Links

"Er is al een gemeentelijke ombudsvrouw."

50Plus

"Een ombudsman voor o.a. stimulering van banen voor 50 Plussers en goede uitvoering van de Wmo. Een onafhankelijke instantie waar (kwetsbare) ouderen terecht kunnen voor klachten en bemiddeling, en waar ze zich gehoord voelen."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Objectiviteit en onafhankelijkheid staat garant voor betere klacht-behandeling."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Leeuwarden heeft al meerdere klachtencoördinatoren en medewerkers die dit werk doen. Daarnaast is er ook nog een bezwarencommissie en een rekenkamer. De stelling klinkt mooi maar is volgens ons overbodig."

FNP

"Er is een klachtenreglement aangaande het college en de raad; daarna kan men in beroep gaan bij de landelijke ombudsman-vrouw. Die zal zeker neutraler zijn als een ombudsman die door de gemeente aangesteld wordt."

Lijst 058

"LIJST058 is geen voorstander van een Leeuwarder ombudsman. Weer een kostbare baan erbij. Liever investeren in een krachtige dienstverlening die er voor de burger is. Ambtenaren zijn er voor de burger, niet andersom. Daar kan de gemeente zich in verbeteren. Bij blijvende geschillen is LIJST058 voorstander van het huidige traject voor het indienen van bezwaar. Daarnaast is er nog de rechtspraak. "

Partij voor de Dieren

"In plaats daarvan wil De Partij voor de Dieren een aparte wethouder voor dierenwelzijn, natuur en milieu."

4. Sluitingstijden

De sluitingstijden van cafés en discotheken moeten volledig vrij worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Laat de ondernemers zelf bepalen wanneer zij hun horecagelegenheid openen en sluiten. Zolang er een entreetijd gehanteerd wordt, blijft de rust op straat gewaarborgd. Sterker nog, door sluitingstijden los te laten zullen bezoekers meer geleidelijk het centrum verlaten waardoor er minder overlast en opstootjes op straat zijn."

VVD

"We zijn voor vrije sluitingstijden voor de horeca. Ondernemers kunnen heel goed zelf bepalen tot wanneer zij open willen zijn."

PAL GroenLinks

"Wij zijn voorstander van vrije sluitingstijden. Bij een studentenstad hoort een bruisend en gevarieerd uitgaansleven. Bovendien voorkomen vrije sluitingstijden dat grote groepen mensen tegelijk op straat komen. Dat is beter voor de veiligheid."

Lijst 058

"LIJST058 ziet de ontwikkeling van Leeuwarden als studentenstad als positief, zij vormen de basis van het uitgaanspubliek. Vrije sluitingstijden betekent ook meer spreiding van het uitgaanspubliek. Dit heeft een positief effect op de veiligheid. LIJST058 heeft van zowel inwoners als uitbaters van de horeca, veel klachten gekregen over het vasthouden aan oude sluitingstijden. "

Geen van beide

Verenigd Links

"De huidige regeling voor de sluitingstijden bevalt goed en dat moet dan ook zo blijven, dus niet inperken."

Oneens

PvdA

"De zogenaamde "nachtelijke horeca" (rondom het Ruiterskwartier) mag open blijven tot 5 uur in de ochtend. Na 3 uur mag er niemand meer naar binnen. Dit systeem zorgt enerzijds voor beperking van (geluids)overlast, spreiding van het uitgangspubliek, een hogere mate van veiligheid en biedt anderszijds de mogelijkheid voor stappers om tot laat op stap te gaan. In de praktijk sluiten clubs overigens rond 4.30 uur in de ochtend. Er bestaat dus ook geen noodzaak tot verruiming. "

CDA

"Samenleven doe je niet alleen. In overleg met politie, omwonenden en andere ondernemers vinden wij dat je moet komen tot een breed gedragen tijdstip."

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen is niet gelukkig met de trend om steeds later te gaan stappen. Er moet in de binnenstad een goed evenwicht blijven tussen wonen en uitgaan. "

FNP

"Bij de vaststelling van openingstijden moet rekening gehouden worden met de "draagkracht" van de omgeving. Dat kan betekenen dan in dorpen en wijken andere sluitingstijden gelden dan in de binnenstad."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dit in verband met politie-inzet en de daarbij behorende kosten niet realistisch."

Partij voor de Dieren

"Maar De Partij voor de Dieren is ook geen voorstander van vaste vroege sluitingstijden in de horeca (want meer geweld op straat als alle kroegen ineens leegstromen). Vroeg sluiten leidt vooral tot sneller drinken, niet minder. Jongeren gaan dan naar plekken waar zij zonder toezicht kunnen doordrinken."

50Plus

"De gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs. Daar horen vaste openingstijden voor cafe's en discotheken bij."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Moet ordentelijk verlopen, zekere vrijheid mag weliswaar."

5. Coffeeshops centrum

Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Er dient een betere spreiding te komen van het aantal coffeeshops, zodat de overlast per coffeeshop omlaag gaat. Het gaat daarbij met name om parkeer- en geluidsoverlast. De PvdA is overigens voorstander van het legaliseren van wietteelt en wil dat Leeuwarden meedoet aan de landelijke mogelijkheid om hiertoe een pilot op te zetten. "

CDA

"Leeuwarden heeft veel te veel coffeeshops. Dat mogen wat ons betreft een stuk minder zijn. Ook zorgt een aantal bezoekers van coffeeshops voor veel verkeers- en geluidsoverlast dat moet eens afgelopen zijn."

D66

"Coffeeshophouders houden zich aan de geldende wet- en regelgeving, maar rondscheurende auto's en brommers zorgen voor veel ergernis. Er zou een coffeeshop aan de rand van de stad (bijvoorbeeld Zwette) moeten komen (McWeed) die de klanten uit het buitengebied bedient zodat het overlastgevende verkeer niet het centrum in hoeft. "

Gemeentebelangen

"Op Amsterdam (veel toeristen) en Maastricht (grensstad) na is Leeuwarden de stad met het meeste aantal coffeeshops per inwoner. Een te groot aanbod brengt risico's met zich mee. "

FNP

"Er moet goed rekening worden gehouden met de afstand van coffeeshops naar scholen, die mogen niet kleiner worden. Het afnemen van het aantal coffeeshops in de binnenstad mag niet betekenen dat er daarbuiten nieuwe bijkomen."

ChristenUnie

"Het aantal coffeeshops is nu bovengemiddeld. De ChristenUnie is tegen gebiedsuitbreiding en voor een uitsterfbeleid. Softdrugs bestaat niet meer, omdat het THC gehalte veel te hoog is (eerder harddrugs). De ChristenUnie zet in op preventie om jeugd bij verslavende middelen weg te houden. Daarnaast moet het Inwonerscriterium (alleen verstrekking aan burgers van Leeuwarden) voor verstrekking van drugs in coffeeshops worden gehandhaafd."

50Plus

"Coffeeshops in de binnenstad trekt criminaliteit aan en zorgt voor overlast. Er is stevig toezicht nodig op eventuele verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand naar scholen (minimaal 500 meter) van belang. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Kan wel wat minder."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Het verlagen van het aantal coffeeshops is geen doel op zich. Wel zijn we voor de aanpak van overlast en handhaving van de openbare orde in en rondom coffeeshops. En zijn wij tegen de recent voorgestelde verruiming van de vestigingsmogelijkheden van coffeeshops."

PAL GroenLinks

"Het aantal coffeeshops in het centrum hoeft wat ons betreft niet omlaag. Wel vinden we dat de vestigingscriteria kunnen worden verruimd, zodat het makkelijker wordt om een coffeeshop te verplaatsen. Symbolische maatregelen zoals het afstandscriterium tot scholen, kunnen wat ons betreft worden afgeschaft."

Verenigd Links

"Het is prima zo."

Lijst 058

"Mits de regelgeving strikt wordt opgevolgd, is LIJST058 geen voorstander van het terugdringen van het aantal coffeeshops. "

Partij voor de Dieren

"Wij pleiten voor legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in heel Europa. De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. "

6. Ramen prostituees

Het aantal ramen voor prostituees op de Weaze in Leeuwarden moet minder worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"In de praktijk staat een groot deel van de panden op de Weaze leeg. Het gebied behoort tot de oudste delen van de binnenstad. De PvdA wil een plan van aanpak voor dit gebied, met mogelijk een nieuwe invulling. De PvdA is voorstander van een informatie- en zorgprogramma voor prostituees die willen stoppen."

CDA

"Wij willen en moeten investeren in de levens en toekomst van de prostituees. De gemeente kan daarbij helpen. "

Gemeentebelangen

"De Weaze is als gebied al jaren een veiligheidsrisico. De vraag naar dit type voorzieningen neemt ook af. Een te groot aanbod brengt risico's met zich mee. "

FNP

"Voor de leefbaarheid van de stad is het beter dat er op de Weaze ook andere zaken zich vestigen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is tegen elke vorm van prostitutie. De ChristenUnie wil daarom registratie van prostituees, onverkort toegang tot de prostituees en het in stand houden van een huiskamer ook voor hulpprogramma's. Tevens wil de ChristenUnie de leeftijd van prostituee-bezoekers verhogen van 16 naar minimaal 18 jaar. "

Lijst 058

"In Leeuwarden is veel sprake van vrouwenhandel. Dat is slecht voor het imago van de gemeente. Het beperken van het aantal ramen op de Weaze, draagt bij aan een oplossing voor dit groeiende probleem. "

50Plus

"50PLUS is voor bestrijding van mensensmokkel. Veel prostituees zijn slachtoffer van mensenhandel en de gemeente moet hier streng in optreden. Geen raamprostitutie in Leeuwarden. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Moet ordentelijk weer normaliseren. "

Geen van beide

D66

"Niet het aantal ramen maar de omstandigheden waaronder prostituees hun werk doen moet anders om misstanden te voorkomen. "

Oneens

VVD

"Minder ramen is geen doel op zich. Strenge handhaving van de regels op het gebied van huisvesting en brandveiligheid is wel van groot belang."

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks is niet naïef over prostitutie. Het verminderen van ramen op de Weaze, zorgt voor een verplaatsing naar andere gebieden en werkt mensenhandel in de hand. Wij vinden het belangrijk dat sekswerkers veilig hun werk kunnen doen en dat de gemeente scherp toezicht houdt op de exploitanten van ramen op de Weaze. De gemeente moet streng optreden bij misstanden en mensenhandel. Tegelijkertijd moeten kansen worden gecreëerd voor sekswerkers die willen stoppen met het werk."

Verenigd Links

"Het werkt al jaren zo, en anders verplaatst het zich naar elders. Wel dient er actief beleid te zijn tegen mensenhandel."

Partij voor de Dieren

"Het aantal plekken voor raamprostitutie kan waarschijnlijk omlaag wanneer gedwongen prostitutie wordt aangepakt. Het aantal hoeft niet te worden verminderd wanneer de prostitutie op orde is. Bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie moet hoge(re) prioriteit krijgen bij politie en justitie."

7. Gemeentelijke heffingen

De gemeentelijke heffingen moeten afhankelijk worden van het aantal leden per huishouden. Grote gezinnen gaan dan meer betalen, eenpersoonshuishoudens minder.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA is een voorstander van het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij meer mensen per huishouden, wordt ook een groter beroep gedaan op het gebruik van bijv. water, afvalverwerking en riolering. Een hogere bijdrage ligt dan voor de hand en is wel zo eerlijk. Voor minimagezinnen bestaat de mogelijkheid voor een tegemoetkoming in de kosten. "

D66

"D66 wil dat lasten eerlijk verdeeld zijn, dat betekent geen onevenredig hoge afvalstoffenheffing voor alleenstaanden. "

Gemeentebelangen

"Uitgangspunt is "de vervuiler betaalt". Wel moet rekening worden gehouden met de inningskosten en ontwijkingsmogelijkheden (dumpen van afval elders). "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks is voor het vergroenen van leges en heffingen. De vervuiler betaalt. In het geval van afvalstoffenheffing betekent dit bijvoorbeeld dat we huishoudens per hoeveelheid restafval willen laten betalen. Zo ontstaat er een prikkel om afval beter te scheiden. Hetzelfde principe kan gelden voor de rioolheffing: wie meer loost op het riool, gaat meer belasting betalen. In de praktijk betekent dit dat grote gezinnen meer gaan betalen en eenpersoonshuishoudens minder."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voor evenredige verdeling van de kosten. De vervuiler betaald. "

Verenigd Links

"Ja, want dat is al zo bij afvalstoffenheffing en rioolbelasting."

Lijst 058

"Vier personen zorgen voor meer afval dan één. LIJST058 vindt het volstrekt logisch dat meerpersoonshuishoudens meer bijdragen aan gemeentelijke heffingen, dan eenpersoonshuishoudens. "

Partij voor de Dieren

"Maar eigenlijk moet principe dat de vervuiler betaalt, leidend zijn. De Partij voor de Dieren is daarom voorstander van het DIFTAR systeem bij afvalstoffenheffing.Een eenpersoonshuishouden met veel afval betaalt dan tóch meer dan een meerpersoonshouden met minder afval."

50Plus

"Gemeentelijke tarieven van bepaalde diensten, zoals paspoorten en rijbewijzen, dienen tegen vergelijkbare, eventuele lagere, tarieven van omliggende gemeenten worden aangeboden. 50PLUS wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaring voor de burger en de ouderen, die niet mee mochten delen in de eerdere lastenverlichtingen. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Dat je als gezin, met meer mensen, meer betaalt dan een eenpersoons huishouden is logisch. De verhouding hoeft voor ons niet één op één. Solidariteit is daarin voor ons een belangrijk principe."

VVD

"In de afvalstoffenheffing wordt al een verschil gemaakt tussen verschillende huishoudens. Wij zijn er tegen om dat nog verder door te voeren in andere heffingen en belastingen."

FNP

"De regeling voor één of meerpersoonshuishoudens is tot nu toe de meest redelijke. Met een andere regeling zullen de tarieven omhoog gaan omdat die extra kosten met zich meebrengen, nog afgezien van de extra kosten voor handhaving van zo een regeling."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Juist de lasten moeten omlaag voor grote gezinnen en kleine."

8. Toeristenbelasting

De gemeente moet afzien van invoering van de toeristenbelasting.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA is geen voorstander geweest van de invoering van toeristenbelasting. Intussen is dit al besloten. Wij hebben tegengestemd. Wel heeft het CDA gepleit om pas achteraf eventuele opbrengsten te besteden aan marketing en toerisme."

D66

"Toerisme is een verrijking voor de economie en geen melkkoe. De gemeente moet toerisme stimuleren in plaats van drempels opwerpen. "

VVD

"De gemeente Leeuwarden heeft toeristen veel te bieden. We moeten toeristen niet beboeten voor een bezoek aan de gemeente Leeuwarden. We willen er juist voor zorgen dat deze bezoekers aan stad en dorpen zich meer dan welkom voelen."

FNP

"Als wij gastvrij zijn zal dat meer opbrengen voor de gemeenschap. Bij goede draaiende bedrijven in het toerisme komt er vanzelf meer belastinggeld binnen voor voorzieningen."

50Plus

"Meer toeristen naar de stad, niet ontmoedigen door belasting. Toeristenbelasting is een doorn in het oog van 50PLUS! "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Waanzin, werkt averechts."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"De PvdA vindt het redelijk om bezoekers aan onze stad en dorpen een kleine vergoeding te vragen en investeringen voor toeristen niet volledig te laten betalen door eigen inwoners. De toeristenbelasting wordt ingezet om te investeren in toeristische voorzieningen, zoals bijvoorbeeld aanlegsteigers en openbare toiletten. "

Gemeentebelangen

"De toeristenbelasting is in Leeuwarden een doelbelasting. In overleg met ondernemers in de toeristensector wordt de opbrengst uitsluitend gebruikt voor voorzieningen voor toeristen. "

PAL GroenLinks

"Onze gemeente investeert veel in voorzieningen voor toeristen. Net zoals in veel andere gemeentes, vinden wij dat de bezoekers van Leeuwarden daar best aan mee mogen betalen. Het is een vorm van solidariteit. Mensen die een vakantie kunnen betalen, betalen mee aan investeringen in onze gemeente. Zo hoeven we die kosten niet alleen bij onze burgers neer te leggen. "

ChristenUnie

"Bezoekers van onze stad mogen een kleine bijdragen leveren aan onze mooie gemeente. Op voorstel van de ChristenUnie is toeristenbelasting ingesteld en het levert 3-5 ton op per jaar. Dit geld wordt vervolgens door en in de toeristensector zelf besteed. "

Verenigd Links

"Het is niet normaal dat de burgers van Leeuwarden opdraaien voor de kosten van de toeristische voorzieningen en de toeristen er zelf niet voor betalen."

Lijst 058

"Onze gemeente is een toeristengemeente in opkomst. LIJST058 wil dat de toeristenbelasting volledig wordt besteed aan voorzieningen voor toeristen. Een toeristenbelasting van een paar euro zal de toerist niet afschrikken af te reizen naar onze prachtige gemeente."

Partij voor de Dieren

"Toeristenbelasting mag blijven maar moe dan wél ingezet worden voor het onderhouden van een leefbare, groene stad."

9. Openingstijden winkels

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen wanneer hun winkel open of dicht is.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"In de gemeente Leeuwarden kunnen winkeliers in principe van maandag tot en met zaterdag open zijn, van 7.30 in de ochtend tot 22.00 in de avond. In de praktijk wordt van deze ruime regeling geen gebruik gemaakt. Op zondag is het toegestaan om de winkels te openen tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Binnen deze ruime venstertijden, staat het winkeliers vrij om de deuren te openen."

D66

"D66 is voor de vrijheid voor de ondernemer. Ondernemers kunnen prima zelf bepalen wat goed is voor de onderneming en welke openingstijden daarbij passen. D66 gaat voor minder regels. "

VVD

"Ondernemers kunnen prima zelf bepalen op welke momenten ze het beste geopend kunnen zijn. De wet geeft de grenzen aan, de gemeente hoeft daar niet nog eens een schep bovenop te doen. "

Gemeentebelangen

"Een en ander binnen wettelijke kaders. Afstemming per gebied en een goede communicatie naar de consument is gewenst. Geldt niet voor horeca en coffeeshops. "

PAL GroenLinks

"In tijden van toenemende internetconsumptie, krijgen openingstijden van winkels een andere betekenis. Opening op zondag vinden wij daarom een logische stap. Wel is het belangrijk dat verdere verruiming van openingstijden in overleg met de winkeliers(verenigingen) tot stand moet komen. Daarbij moet aandacht zijn voor de belangen van kleine winkeliers. Zij kunnen vaak niet dezelfde openingstijden hanteren als grote winkelketens."

FNP

"Het is belangrijk dat in de gehele gemeente de winkelsluitingstijden vrij worden gegeven. Een winkelier kan dan zelf bepalen of hij/zij afhankelijk van de tijd van het jaar ruimer open wil. Dit is met name in de toeristische plaatsen als Grou belangrijk."

Lijst 058

"LIJST058 is voorstander van vrij ondernemerschap. "

Partij voor de Dieren

"Mits de winkelnering ’s avonds en ’s nachts geen overlast bezorgt aan omwonenden en een maximum wordt gesteld aan het totale aantal uren open."

50Plus

"Het MKB en het toenemende aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de basis van onze lokale economie en werkgelegenheid. Deze ondernemers verdienen waar dat kan meer steun, bescherming en hulp van de gemeente. Laat iedere ondernemer zelf zijn openingstijden bepalen. "

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie is tegen 24/7 economie. Winkelier mogen niet gedwongen worden om op zon en feestdagen open te zijn. Maar we gunnen ondernemers ook een verlichting van regeldruk. "

Oneens

CDA

"Een bruisende stad of een bruisend winkelcentrum in de wijk en in een dorp maak je met z'n allen. Een grootwinkelbedrijf heeft andere wensen en mogelijkheden dan een kleine zelfstandige. Daarin overleg je. Het CDA vindt dat ondernemers nooit gedwongen kunnen worden tot opening op bijvoorbeeld een zondag."

Verenigd Links

"Verenigd Links is geen voorstander van de 24uurs economie, zondagsopening gaat vaak ten koste van kleine ondernemers en het personeel van grootwinkelbedrijven. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Moet ordentelijk verlopen, anders te chaotisch, wel met zekere vrijheid."

10. Bijstandsuitkering

Mensen met een bijstandsuitkering moeten kunnen bijverdienen, zonder gekort te worden op de uitkering.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA is in beginsel voorstander van de mogelijkheid om bij te kunnen verdienen, maar dit kan niet ongelimiteerd. Werken naast de uitkering kan, omdat het ervoor zorgt dat mensen werkervaring op kunnen doen waardoor zij gemakkelijker een volledige baan kunnen vinden. Er dient echter wel een limit aan het bedrag wat bijverdiend mag worden gesteld te worden. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks heeft zich sterk gemaakt voor een lokaal experiment met het basisinkomen. Wij willen dat mensen uit kunnen gaan van een vast bestaansminimum en willen af van onnodige en vernederende regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Daarnaast is belangrijk dat mensen perspectief hebben op (inkomens)verbetering. Wij vinden daarom dat je met een bijstandsuitkering mag bijverdienen en vrijwilligerswerk moet kunnen doen dat bij je past."

FNP

"De huidige regeling voor het mogelijk maken van bijverdiensten moet blijven bestaan. Het is een prikkel naar betaald werk. Bovendien zal daardoor ervaring met betaald werk worden opgedaan wat de kans op een reguliere baan vergroot."

Verenigd Links

"Verenigd Links is voorstander van het basisinkomen."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren vindt dat mensen vanuit de bijstand een eigen onderneming moeten kunnen starten, zonder gekort te worden. Als de onderneming goed loopt heeft de ondernemer geen uitkering meer nodig."

50Plus

"Wij willen mensen met een bijstandsuitkering, stimuleren om actief te blijven. Als u 27 jaar of ouder bent, dan mag u een kwart van uw extra inkomsten houden, met een maximum van € 201,- per maand (bedrag per 1 juli 2017). Dus: als u netto € 100,- bijverdient, mag u € 25,- houden. De rest trekt de gemeente van uw uitkering af. Dit is staand beleid en dit moet gehandhaafd blijven."

Geen van beide

D66

"Werk moet lonen. De bijstandsuitkering moet kansen bieden in plaats van de afstand tot betaald werk vergroten. Bijverdienen moet daarom onder voorwaarden mogelijk zijn. "

Oneens

CDA

Geen toelichting gegeven

VVD

"Werk moet lonen. We willen liever investeren in de mogelijkheden om volledig aan het werk te gaan, zodat je het echt in je portemonnee merkt. De bestaande regelingen zijn voldoende."

Gemeentebelangen

"Bijstand is vangnet en geen basisbeurs. Het kan niet zo zijn dat mensen met een bijstandsuitkering en een klein baantje meer gaan verdienen dan mensen die hun inkomen volledig uit arbeid moeten halen. "

ChristenUnie

"Een uitkering moet leiden naar een baan. Bijverdienen stimuleert het zoeken naar een baan niet. Van mensen in de bijstand mag -naar vermogen- een maatschappelijke bijdrage worden gevraagd"

Lijst 058

"LIJST058 is van mening dat de bijstand er moet zijn voor de mensen die ècht niet zonder kunnen. Als blijkt dat inwoners kunnen bijverdienen, voldoen ze niet aan de gestelde criteria voor een bijstandsuitkering. De bijstand is geen basisinkomen. Leeuwarden heeft twee keer zoveel inwoners in de bijstand, dan het landelijk gemiddelde. Inwoners die kunnen bijverdienen, willen wij graag ondersteunen bij het vinden van regulier werk. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Juist stimulering van eigen initiatieven en motivatie bevordering."

11. Verplichting ondernemers

Ondernemers die werk voor de gemeente uitvoeren moeten worden verplicht om mensen in dienst te nemen die anders moeilijk een baan krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Zowel de gemeente als bedrijven die voor de gemeente werken, vervullen een voorbeeldfunctie. Met de invoering van de participatiewet is het (landelijke) uitgangspunt dat zoveel mogelijk mensen (dus ook mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt) bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. "

D66

"D66 vindt dat de eigen overheden, maar ook ondernemers waarmee de gemeente zaken doet, gezamenlijk kansen moeten bieden en verantwoordelijk zijn voor personen met een afstand tot betaald werk. "

Gemeentebelangen

"Is regulier (rijks)beleid. Gewaakt moet worden voor verdringing. "

PAL GroenLinks

"Het verplicht aannemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is noodzakelijk om iedereen een eerlijke kans op werk te geven. We vinden het belangrijk dat dit niet alleen tijdelijke trajecten zijn. Wat ons betreft moet dit ook leiden tot vaste banen met een fatsoenlijk salaris."

FNP

"Het doen van betaald werk geeft meer regelmaat en zelfstandigheid, wat de kans op een reguliere baan vergroot. De verplichting mag niet inhouden dat het ten koste gaat van bestaande reguliere banen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voor Social Return bij grote gemeentelijke aanbestedingen. Maar er moet ook oog zijn voor verdringen van banen. "

Verenigd Links

"Het is goed om bij aanbestedingen in de contracten op te nemen, dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. "

Partij voor de Dieren

"Maar onder nader uit te werken voorwaarden, waarbij gekeken wordt of de juiste werknemers voor deze ondernemers vindbaar zijn. "

50Plus

"In de visie van 50PLUS stimuleert de gemeente een lokale circulaire economie waar sociaal beleid, duurzaamheid, energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid centraal staan. 50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt. Door op deze manier actief te zijn wordt de afstand tussen Gemeente en arbeidsmarkt verkleint."

Geen van beide

CDA

"Onze moeite zit in het woord 'moeten.' Wij willen bij aanbestedingen ondernemers oproepen en verleiden. Als gemeente zelf doen we het wel, we nemen mensen in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt."

Oneens

VVD

"Ondernemers moeten zelf bepalen welke mensen ze nodig hebben voor een bepaalde klus. Het is nooit van te voren te zeggen of de mensen die je nodig hebt ook beschikbaar zijn in die groep van werkzoekenden. Je kunt werkgevers beter belonen wanneer ze mensen in dienst nemen die moeilijk een baan kunnen vinden dan ze verplichten een bepaald aantal in dienst te nemen."

Lijst 058

"Ondernemers moeten per definitie gestimuleerd worden om mensen in dienst te nemen, die moeilijk een baan kunnen krijgen. LIJST058 is van mening dat deze ondernemers een streepje voor hebben bij de aanbesteding. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Moet ondernemer zelf bepalen (vrijheid van ondernemen)."

12. Aanvulling zorg gemeente

Als er te weinig geld is voor de zorg, moet de gemeente uit algemene middelen aanvullen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA vindt dat zorg betaalbaar moet blijven en van hoge kwaliteit. Naast goede zorg, dienen ook de salarissen voor de zorgmedewerkers op orde te zijn. Goed werk moet lonen."

D66

"De raad beschikt over een vrij aanwendbare reserve die ze kan gebruiken om extra geld beschikbaar te stellen aan dingen de ze belangrijk vindt. De zorg (jeugdzorg en wmo) is voor D66 zo'n belangrijk onderwerp. Zo helpt goede jeugdzorg veel problemen in de toekomst te voorkomen en dat kost geld. Het aanwenden van deze reserve moet in de toekomst wel een uitzondering blijven omdat zorgkosten uiteindelijk binnen budget moeten blijven. "

Gemeentebelangen

"Ieder heeft recht op een menswaardig bestaan en recht op de zorg die daarvoor nodig is. Willen we dat garanderen dan zullen we hoogst waarschijnlijk uit gemeentelijke middelen moeten bijpassen. "

PAL GroenLinks

"Door harde bezuinigingen vanuit Den Haag heeft Leeuwarden een tekort op de budgetten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Wij willen de rekening vanuit Den Haag niet één-op-één bij de laagste inkomens en zorgbehoevenden neerleggen. Wij gaan uit van wat mensen nodig hebben. Dit kan betekenen dat we op andere domeinen bezuinigen en de budgetten voor zorg aanvullen vanuit algemene middelen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil de kosten voor overhead en kosten in de zorg terugbrengen. Dit geldt zowel voor de gemeente zelf als voor de aanbieders waar de gemeente mee samenwerkt: de kosten voor administratie en overhead blijven ten minste onder het landelijk gemiddelde. De gemeente ontwikkelt beleid op het gebied van Zorg en Welzijn alleen samen met de betrokken instellingen en met cliëntvertegenwoordiging, waarbij er meer ruimte komt voor eigen initiatief van de instellingen. "

Verenigd Links

"Ja, want het gaat niet aan om onder het mom van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid de zwaksten in de samenleving hard te treffen. "

Partij voor de Dieren

"Daarbij moet wél rekening gehouden worden met het feit dat privatisering van de zorg en marktwerking ervoor gezorgd hebben dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Bij kleinere winsten hoeft de gemeente dan niet of minder aan te vullen."

50Plus

"Zorg is kerntaak Gemeente. In alle gemeenten moet verhoudingsgwijs gelijke basiszorg en zorguren beschikbaar zijn (incl. gemaximeerde, beperkte eigen bijdragen). Stop het gesol met de thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding! Geen korting op de basizorg! De sociale wijkteams moeten beschikken over voldoende budget om al hun taken naar behoren uit te kunnen voeren."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Met name waar het gaat om gehandicaptenzorg Wmo."

Geen van beide

Oneens

CDA

"In uiterste nood zul je soms moeten, in beginsel vinden wij van niet. Je zult, ook in de zorg, moeten roeien met de riemen die je hebt. Je kunt niet meer geld uitgeven dan dat je hebt."

VVD

"De gemeente krijgt van het rijk een bedrag voor de zorg. Wij vinden dat de uitvoering van de zorg niet meer mag kosten dan het bedrag dat we daarvoor van het rijk ontvangen. Leeuwarden heeft niet voldoende geld om daar zomaar een bedrag uit de algemene middelen aan toe te voegen zonder dat dit tot lastenverhoging leidt voor onze inwoners en ondernemers. "

FNP

"Eén keer mag zoiets bij uitzondering uit de reserves gehaald worden, maar voor het overige moet het uit de geplande begroting komen. Ook hier moet de gemeente de boekhouding op orde hebben."

Lijst 058

"LIJST058 is van mening dat Leeuwarden is doorgeschoten als verzorgingsgemeente. Er is in het verleden zoveel aandacht geweest voor het sociale domein, dat het tekort is opgelopen tot 14 miljoen euro! De zorguitgaven moeten zorgvuldig onderzocht worden, opdat er realistische uitgaven worden gedaan m.b.t. de zorg. Uitgangspunt blijft wel: Mensen die zorg nodig hebben, verdienen goede zorg. "

13. Opbouwwerkers

Om kansarme jongeren een betere toekomst te bieden, moet de gemeente weer opbouwwerkers in dienst nemen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Opbouwwerkers kennen zowel de jongeren als de ouders en weten wat er speelt in de wijk en/of het dorp. Ze vormen een verbindende schakel en kunnen jongeren die op het verkeerde pad terecht dreigen te komen begeleiden en ondersteunen."

CDA

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen

"Er zijn (helaas) groepen (vaak kansarme) jongeren die doelloos op straat hangen en soms ook overlast geven. We kunnen het ons niet permitteren jongeren al af te schrijven. We moeten dus investeren in het weer kansen geven aan deze groep jongeren. "

PAL GroenLinks

"Door initiatieven vanuit wijken, dorpbewoners en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen wordt voorkomen dat de sociale wijkteams alleen reageren op incidentele zorgvragen. Vooral voor kansarme jongeren kunnen extra activiteiten ontwikkeld worden. Om wijk en dorpsbewoners te mobiliseren willen wij extra opbouwwerkers inzetten. Uiteindelijk leidt dit tot meer leefbaarheid in de wijken."

FNP

"Deze jeugd moet op het goede spoor worden gebracht, zodat ze als volwassenen ook goed mee kunnen komen in de maatschappij."

ChristenUnie

"Voorkomen is beter dan genezen. De ChristenUnie is voor preventie dat jongeren kansarm worden en daarom voor de inzet van opbouwwerkers. "

Verenigd Links

"Ja, want jongeren moet je echte kansen geven. En een groot percentage van alle jongeren op de arbeidsmarkt heeft moeite om geschikt werk te vinden. "

Lijst 058

"Opbouwwerkers (welzijnswerkers) doen belangrijk werk. Ze spreken de taal van de jongeren, kunnen radicalisme herkennen en zijn specialisten in het opbouwen van een passende relatie. Kansarme jongeren zijn óók kansrijke jongeren. Opbouwwerkers dragen bij aan een leven met betekenis voor elke jongere. "

Partij voor de Dieren

"Mits dat betere mogelijkheden biedt om kansarme jongeren te helpen."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Toe maar."

Geen van beide

D66

"De gemeente heeft een taak om kansarme jongeren een toekomst te bieden. Opbouwwerkers (mensen die kansarme jongeren helpen ze een toekomst te bieden) werken nu veel bij professionele instellingen waar de gemeente graag mee samen werkt, deze samenwerking moet worden voorgezet. "

Oneens

VVD

"De gemeente Leeuwarden maakt gebruik van de inzet van sociale wijkteams voor hulp en ondersteuning. Het in dienst nemen van opbouwwerkers bij de gemeente hoeft niet omdat deze taak door de gemeente bij de sociale wijkteams is belegd."

50Plus

"Armoede onder kinderen wordt actief bestreden via kind-regelingen en ondersteunende maatregelen. De wijkteams werken outreachend dus vindplaatsgericht. Geen nieuwe loot aan de welzijnsboom door invoeren van opbouwwerkers. De wijkteams zijn de opbouwwerkers! "

14. Openhouden basisscholen

Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen maar te weinig leerlingen hebben moeten geld van de gemeente krijgen, zodat zij open kunnen blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"Gaat met name om het behoud van de laatste school in een dun bevolkt gebied. Voor de leefbaarheid kan het noodzakelijk zijn om die school (zo lang mogelijk) open te houden. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks wil extra aandacht voor de scholen in kleine dorpen. Wij vinden de kwaliteit van het onderwijs van groot belang. We zien ook dat de scholen een belangrijke rol spelen bij de leefbaarheid in de dorpen. Omwille van de leefbaarheid zijn we bereid om extra geld in dorpsscholen te steken, mits deze voldoen aan de kwaliteitseisen."

FNP

"Wij willen niet dat de bijdrage van de gemeente aan kleine scholen stopgezet wordt. In samenwerking met de schoolkoepels moet de gemeente hem inspannen voor bereikbaarheid dichtbij en voor goed onderwijs."

ChristenUnie

"Alleen de kwaliteit bepaalt of een school open blijft. De ChristenUnie koestert de dorpsscholen. "

Verenigd Links

"Zeker wanneer het de laatste school op een dorp is, want ieder dorp heeft recht op voorzieningen."

Partij voor de Dieren

"We moeten terug naar de menselijke maat. Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen en ook nog eens de menselijke maat hanteren moeten worden geholpen. "

50Plus

"Kleine scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Kinderen moeten basisonderwijs kunnen genieten dichtbij hun woon en leefomgeving! De gemeente springt bij indien noodzakelijk om scholen open te houden."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Instandhouding scholing, investering in toekomst."

Geen van beide

CDA

"Wij willen de normen voor leerlingenaantallen dusdanig in evenwicht brengen dat ook kleine scholen open kunnen blijven."

VVD

"De gemeente moet oog houden voor de scholen in het buitengebied. Door de jaren heen loopt het leerlingenaantal terug. Scholen moet gestimuleerd worden om samen te werken en niet per definitie eerst meer geld van de gemeente krijgen."

Oneens

PvdA

"Uitgangspunt is dat wanneer scholen onder de opheffingsnorm komen, ze sluiten. De kwaliteit van het onderwijs kan dan niet gegarandeerd worden, ook niet met extra geld. Kwaliteit van onderwijs vindt de PvdA het allerbelangrijkst. Daarnaast is het niet altijd aan te raden om met klassen te werken, waarbij de leeftijden teveel uiteenlopen. Het wordt voor kinderen dan lastig om vriendjes te maken/vinden. "

D66

"Het regeerakkoord van het kabinet (VVD, CDA, D66, CU) heeft ervoor gezorgd dat er extra geld komt om kleine scholen zo lang mogelijk open te houden. Voor D66 is het belangrijk dat ook bij een kleinere dorpsschool de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Omdat er nu extra geld komt voor kleine scholen hoeft de gemeente dit niet te betalen. "

Lijst 058

"Kleine basisscholen krijgen naast de reguliere bekostiging, een zgn. kleine scholentoeslag. Hiermee kunnen kleine scholen open blijven. LIJST058 wil kleine basisscholen die zich willen onderscheiden met een uitdagend onderwijsconcept en passende opbrengsten, zeker ondersteunen. "

15. Geld kunst en cultuur

De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Kunst - en cultuur vormen de basis voor zelfontplooiing van kinderen en volwassenen. Op alle (basis)scholen wordt cultuureducatie aangeboden, naast rekenen en taal. Amateurverenigingen (zoals korpsen en koren) kunnen op ondersteuning van de gemeente rekenen. Talentontwikkeling en een aantrekkelijk artistiek klimaat worden gestimuleerd. Kunst- en cultuur trekt ook bezoekers naar de stad, die geld uitgeven in onze hotels en horeca. Dat levert banen op. "

D66

"Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op cultuureducatie zoals muziekonderwijs en de bibliotheek in de wijken. Daarbij is heel veel verloren gegaan. Een stevige structurele inzet is belangrijk om de afbraak van cultuureducatie te repareren. "

PAL GroenLinks

"Als vervolg op LF2018, willen we er voor zorgen dat kunst en cultuur een rol blijven spelen bij maatschappelijke en sociaal-economische verandering. Daarvoor moet de culturele bassinfrastructuur met bibliotheek, schouwburg, poppodium en musea op orde blijven. Daarnaast willen we extra geld steken in cultuureducatie, festivals en cultuurprojecten in de wijken en dorpen. Muziek- en cultuurverenigingen in de dorpen moeten hun vaste subsidie behouden."

FNP

"Momenteel is voor incidentele zaken veel geld, maar voor structurele zaken te weinig. Initiatieven uit de gemeenschap moeten meer ondersteund worden, bijvoorbeeld de muziekverenigingen."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Een creatieve samenleving biedt brede ontplooiingsmogelijkheden. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die de De Partij voor de Dieren belangrijk vindt."

50Plus

"50PLUS wil een lokale cultuurkaart ondersteunen en ziet graag een dergelijke voorziening voor ouderen en jongeren met een kleine beurs. Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten is goed voor de ontwikkeling van jonge mensen als ook ouderen. De gemeente stimuleert cultuuractiviteiten voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen. "

Geen van beide

Gemeentebelangen

"Leeuwarden heeft de laatste jaren heel veel extra uitgegeven aan "Cultuur met een grote C": de beroepskunstenaars. Gelet op de financiële positie van de gemeente is dat niet houdbaar. Wij willen dat ombuigen naar aandacht voor "Cultuur met een kleine C"; de lokale verenigingen en clubs voor zang, muziek, toneel etc. Ook cultuur op school is belangrijk. Bij cultuuronderwijs op de scholen worden plaatselijke verenigingen betrokken. "

Oneens

CDA

"Cultuur is belangrijk, evenals onderwijs en vele andere zaken. Wij vinden dat, zeker in relatie tot de Culturele Hoofdstad 2018, er genoeg geld gaat naar cultuur."

VVD

"Cultuur neemt een centrale rol in in onze maatschappij. De gemeente stimuleert dit actief in haar subsidiebeleid. Onder goed cultuurbeleid verstaan wij: een combinatie van cultureel, economisch en sociaal beleid. De gemeente geeft op dit moment al veel geld uit aan kunst en cultuur. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vraagt van cultuurondernemers ondernemerschap. Kansrijke initiatieven kunnen kortdurend gesteund worden. "

Verenigd Links

"Nee, maar zorg wel bij de subsidies voor minder bureaucratie/overheadkosten."

Lijst 058

"LIJST058 vindt dat er niet meer geld moet naar kunst en cultuur. Deze stelling met "eens" beantwoorden, zet de deur wagenwijd open voor extra uitgaven voor Culturele Hoofdstad 2018. LIJST058 is daar 100% op tegen. 53 miljoen is voldoende om van dit evenement een succes te maken. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Er zijn al te veel geldverslindende prestigeobjecten."

16. Friese sporten

Leeuwarden moet geld steken in de ontwikkeling van Friese sporten als kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De gemeente Leeuwarden moet, wat de PvdA betreft, investeren in de breedtesport. Daar horen deze Friese sporten ook bij. Het skûtsjesilen is daarnaast ook een bezoekerstrekker, met name voor het dorp Grou."

Gemeentebelangen

"Ze zijn onderdeel van onze cultuur en tradities. Dat moeten we koesteren. "

PAL GroenLinks

"Het beleven van Friese sporten is een mooie manier om de identiteit van onze provincie uit te dragen. Wat ons betreft betalen kaatsverenigingen een lager tarief voor de huur van de gemeentelijke sportvelden, omdat zij aanzienlijk minder gebruik maken van velden dan andere sporten. Onze gemeente mag trots zijn op drie skûtsjes in de SKS-vloot. De jaarlijkse Skútsjewike bij Grou verdient steun van de gemeente."

FNP

"Sport is gezond en moet gestimuleerd worden. De Friesche sporten geven bovendien de gemeenschappelijke waarden en cultuur door in de Friesche gemeenschap."

Verenigd Links

"Ja, want dit hoort bij onze cultuur."

Partij voor de Dieren

"Deze sporten dragen bij tot de Friese identiteit. De Partij voor de Dieren benadrukt de wenselijkheid van regionale diversiteit in taaleigen en cultuur."

50Plus

"De gemeente gaat activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer te laten bewegen stimuleren en ondersteunen. Verworvenheden uit het verleden en behorend bij de Friese cultuur zoals het kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen moeten gekoesterd worden en geactiveerd. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Dit voor behoud eigen identiteit, trots op Friesland."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Leeuwarden moet zeker geld steken in sport, dat doet de gemeente ook. Als het gaat om behoud van Friese cultuur dan zien wij meer een provinciale taak van het provinciebestuur. "

D66

"De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het in standhouden van de Friese Cultuur, hier horen de Friese sporten bij. De gemeente is verantwoordelijk voor de sportfaciliteiten en een omgeving die uitdaagt om te bewegen. D66 vindt dat alle sportvrijwilligers goed ondersteund moeten worden door de gemeente. "

VVD

"De gemeente ondersteunt de inzet van de (breedte)sport in de volle breedte. De gemeente maakt geen onderscheid naar “Friese” sporten."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voor breedtesport in elke vorm. We koesterende Friesche sporten maar ze moeten voldoen aan dezelfde criteria als alle anders sporten. "

Lijst 058

"LIJST058 ziet graag dat deze mooie Friese sporten aansluiting krijgen bij NOC*NSF, opdat zij financiële steun krijgen. Bovendien zijn er ook kansen voor de Friese ondernemer om middels sponsoring in beeld te komen bij de bevolking. "

17. Opvang asielzoekers

Leeuwarden moet afgewezen asielzoekers of illegale migranten opvang aanbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"In Leeuwarden slaapt niemand onder een brug. Samen met andere gemeenten wil de PvdA een vangnet instandhouden voor vluchtelingen die nergens terecht kunnen. Uitgangspunt daarbij is dat het om een tijdelijke situatie gaat. "

PAL GroenLinks

"Zolang het Rijk geen fatsoenlijk beleid voert voor de terugkeer van asielzoekers, vinden wij dat de gemeente Leeuwarden hulp moet bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook mensen zonder verblijfsvergunning hebben recht op een menswaardige opvang. Het komt regelmatig voor dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet terug kunnen naar hun eigen land. De gemeente heeft een zorgplicht naar deze mensen. In Nederland hoeft niemand op straat te slapen."

ChristenUnie

"Illegale vluchtelingen en verwarde personen krijgen een bed-bad-broodvoorziening en begeleiding, zodat er een nieuw toekomstperspectief kan ontstaan. De ChristenUnie is voor het opzetten van één of twee opvanghuizen, samen de woningcorporaties, gemeente en kerken in Leeuwarden. Kansen en de mogelijkheden voor een netwerk voor de vreemdelingen worden hierdoor vergroot, de aanvragen voor bijstand verminderd en de overlast ingeperkt. Bedrijven worden uitgedaagd om mee te doen aan integratie."

Verenigd Links

"Niemand is illegaal op deze wereld. Gemeenten hebben een zorgplicht voor vluchtelingen die geen onderdak of levensonderhoud hebben."

Partij voor de Dieren

"De De Partij voor de Dieren is groot voorstander van een bed-bad-brood-en-beleidingtraject in de stad."

50Plus

"50PLUS staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid, ook lokaal. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in principe geen recht op gemeentelijke voorzieningen. De gemeente biedt (in overleg met omwonenden) opvangmogelijkheden aan statushouders en schrijnende gevallen. "

Geen van beide

D66

"Iedereen die geen huis en eten heeft moet kunnen rekenen op de steun van de samenleving. Een aparte opvangvoorziening voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten zal een aanzuigende werking hebben. Daarom heeft de gemeente algemene voorzieningen. D66 vindt het belangrijk dat asielzoekers die mogen blijven goed integreren in de samenleving. Daar moeten we meer in investeren. "

Oneens

CDA

"Mensen verdienen altijd onderdak. Wij vinden dat afspraken over opvang van afgewezen asielzoekers in overleg met het rijk moet gebeuren. Altijd oog voor de naaste. "

VVD

"Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente Leeuwarden ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang."

Gemeentebelangen

"Het asielbeleid wordt op democratische wijze door de landelijke overheid bepaald. Als gemeente voeren we dat beleid loyaal uit. Niet meer en niet minder. "

FNP

"Dat is geen overheidstaak maar wel een humaan probleem. De NGO's (niet gouvernementele organisaties) moeten "bad, bed en brood"aanbieden. De gemeente zal dit ondersteunen."

Lijst 058

"Afgewezen asielzoekers of illegale migranten hebben het proces doorlopen voor een verblijfsvergunning. Bij een negatieve uitkomst is LIJST058 van mening dat het het landelijke beleid opgevolgd moet worden. Vaak zal dit uitzetting betekenen. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Afgewezen, betekent afgewezen, terug naar oorspronkelijke herkomst."

18. Doorstroming bouw woningen

Om de doorstroming te bevorderen, moet er vooral worden gebouwd voor mensen met een midden- en hoog inkomen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA wil dat er voor alle inkomensgroepen voldoende betaalbare en kwalitatief goede koop -en huurwoningen beschikbaar zijn in stad en dorp. "

CDA

Geen toelichting gegeven

VVD

"Leeuwarden heeft door de jaren heen veel woningen gebouwd voor mensen met een laag inkomen. Daardoor is het aanbod in het segment voor midden- en hogere inkomens beperkt. Waardoor relatief veel mensen (te) goedkoop wonen. Ook in de gemeente Leeuwarden is scheefwonen ongewenst. Wij pleiten voor voldoende woningen voor doorstromers. Dit geeft deze groep een stimulans om zich blijvend in de gemeente te vestigen."

Gemeentebelangen

"Hierbij met name aandacht voor de groep ouderen met een aanvullend pensioen."

Lijst 058

"Mensen met een midden -en hoog inkomen hebben Leeuwarden vaak verlaten. Er is nu te weinig perspectief. LIJST058 wil deze mensen behouden, ze brengen bedrijvigheid naar de gemeente. Bouwen voor deze mensen, houdt ze in onze gemeente. Bovendien ontstaan er nieuwe kansen voor de woningmarkt. "

Geen van beide

D66

"Voor iedereen moet er een passend aanbod zijn voor woonruimte, het moet voor iedereen goed wonen zijn in de gemeente Leeuwarden. "

Oneens

PAL GroenLinks

"Door veranderingen op de arbeidsmarkt en in het Rijksbeleid, zijn steeds meer mensen aangewezen op huurwoningen. De afgelopen jaren is gebleken dat betaalbaarheid van huurwoningen een belangrijk item is. Door het stijgen van de huren, komen steeds meer mensen in de problemen. PAL GroenLinks wil daarom dat er betaalbare huurwoningen worden gebouwd en dat er ook de betaalbaarheid van bestaande huurwoningen wordt verbeterd. Bijvoorbeeld door huren te verlagen of door energie besparen."

FNP

"Er zijn structureel te weinig goedkope huurwoningen. Als daar niet meer van gebouwd worden ontstaat er een probleem wat niet opgelost wordt door het bouwen van duurdere woningen voor de enkele doorstromer."

ChristenUnie

"Leeuwarden loopt achter met sociale woningbouw. Om doorstroming te bevorderen moeten we investeren in sociale huurwoningen om ruimte te creëren voor starters. De woningcoöperaties moeten aan de slag om die achterstand in te halen. Daarnaast moet meer ruimte komen voor een- en tweepersoonshuishoudingen. "

Verenigd Links

"Nee, want de voorraad goedkope huurwoningen moet op peil blijven."

Partij voor de Dieren

"Doorstroming in de woningmarkt moet met andere middelen worden gestimuleerd – niet door meer woningaanbod in het dure segment te creëren en daardoor de prijzen te laten dalen."

50Plus

"Er is herschikking van de woningvoorraad nodig. Achterstandswijken moeten energieneutraal gemaakt worden. Zorgen voor voldoende voorzieningen en betaalbare woningen. Gunstige financiele voorwaarden (blijverslening) voor woningaanpassingen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Voor alle inkomens, ook de lagere inkomens dient huizenaanbod op peil te blijven."

19. Vestiging grote winkels

Buiten de bebouwde kom van stad en dorpen mogen geen grote winkels meer komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Grote winkelformules horen thuis in de binnenstad of op daartoe aangewezen locaties (zoals de Centrale). Dit uitgangspunt voorkomt verrommeling van het landschap en zorgt er tegelijkertijd voor dat de historische binnenstad ook in de toekomst koopcentrum van de regio blijft. "

Gemeentebelangen

"We willen graag in de stad en in de dorpen voorzieningen houden. Een en ander ook vanwege de leefbaarheid. "

PAL GroenLinks

"De binnenstad van Leeuwarden is het belangrijkste en meest diverse koopcentrum van de provincie. De afgelopen jaren is het winkelbestand hier gekrompen. Daarnaast vervullen Stiens, Grou en Mantgum een belangrijke rol als boodschappencentum voor de directe omgeving. Het toevoegen van nieuwe winkels buiten de bebouwde kom gaat ten koste van deze voorzieningenstructuur. PAL GroenLinks wil daarom buiten de bebouwde kom geen nieuwe winkels toestaan."

FNP

"Er moet worden voorkomen dat het winkelbestand in de binnenstad massaal leeg staat omdat er winkels buiten de bebouwde kom worden geopend. Voor mensen die geen auto hebben en/of slecht ter been zijn, is dan de bereikbaarheid van het winkelbestand moeilijk en de leefkwaliteit van de binnenstad zal hard achteruitgaan als bedrijvigheid verdwijnt. "

ChristenUnie

"Wij koesterende dorpswinkels en de (kleine) ondernemers. "

Partij voor de Dieren

"De bebouwde kom is al zo ruim dat iedere nieuwe winkel daar binnen past."

50Plus

"Het MKB en het aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de basis van onze economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de gemeentelijke overheid. Dit is tevens een stimulans voor een leefbare binnenstad. Leegstaande winkelpanden kunnen gevuld worden met andersoortige kleine ondernemingen. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Voor behoud van de sfeer, ter voorkoming van verweesde conglomeraat."

Geen van beide

Verenigd Links

" Verenigd Links wil een detailhandels adviescommissie instellen die wijzigingen bespreekt en adviseert."

Oneens

CDA

"Dit is erg afhankelijk van de exacte locatie. Winkels en ook bedrijven kunnen de leefbaarheid in de stad en in de dorpen vergroten. "

D66

"We bekijken dit graag per geval. "

VVD

"De Nederlandse retail verandert snel. Het is de verwachting dat in de komende tien jaar er meer verandert in de retail dan het de afgelopen twintig, dertig jaar heeft gedaan. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen past het niet om nu al barrières op te werpen. Wel moeten we oog blijven houden voor onze dorpen en steden en haar centra. "

Lijst 058

"Als grote winkels voorzien in een behoefte, moet de gemeente faciliteren. LIJST058 ziet graag dat meer mensen een baan vinden in onze gemeente. Grote winkels dragen bij aan dit streven. "

20. Subsidie daktuinen

De subsidie voor daktuinen moet blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Daktuinen vormen een natuurlijke opvang voor het regenwater (waardoor riolering minder wordt belast), zorgen voor verkoeling in de zomer, dragen bij aan de stedelijke biodiversiteit en vormen een isolatiebron voor de betreffende woning of het kantoor. "

D66

"D66 vindt het belangrijk dat het fijn wonen is in de stad. Riolen die niet overlopen horen hierbij. Daktuinen houden water vast, trekken insecten aan en isoleren. Ook zorgen ze voor verkoeling tijdens hoge tempraturen in tegenstelling tot brandend dakleer. "

VVD

"Groene daken dragen bij aan een duurzame en gezonde stad. Ze vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Daardoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Bovendien nemen ze stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen ze een buffer tegen luchtvervuiling. "

PAL GroenLinks

"Daktuinen spelen een belangrijke rol bij het leefklimaat in de stad. Ze vangen fijnstof af, vertragen de afvoer van regenwater en zorgen voor isolatie van woningen. Wij vinden daarom dat de subsidie voor daktuinen moet blijven."

FNP

"Om de steeds meer voorkomende extreme regenbuien op te vangen is het stimuleren van dit soort maatregelen belangrijk."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voor maximale ruimte geven aan duurzame initiatieven. Vooral in de bebouwde omgeving zorgen groene daken voor minder wateroverlast en meer verkoeling. "

Verenigd Links

"Goed voor het milieu. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is voorstander van daktuinen, aangezien deze de biodiversiteit bevorderen."

50Plus

"Door terugdringing van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over leefbaarheid voor volgende generaties. Daktuinen bevorderen de terugdringing van CO2-uitstoot"

Geen van beide

Oneens

CDA

"Wij moedigen daktuinen zeker aan. Inwoners mogen zelf ook investeren. We hebben als gemeente ook eigen vastgoed waar we op zullen en moeten investeren."

Gemeentebelangen

"Het huidige PvdA/CDA/GroenLinks college laat een jaarlijks tekort van rond 20 mln na. De reserves zijn vrijwel op(gemaakt). Dit heeft in dat kader niet onze prioriteit. "

Lijst 058

"LIJST058 is van mening dat de gemeenschap niet de daktuinen hoeft te financieren. Mensen en bedrijven die bewust kiezen voor een daktuin, zullen deze zelf moeten financieren. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Beter zonnepanelen op dak, tuinen horen op grond."

21. Nieuwe windmolens

De gemeente moet met de provincie afspreken om meer windmolens te plaatsen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA is voorstander van duurzame en schone energie. Daar hoort ook windenergie bij. Provinciebreed moet gekeken worden waar deze turbines het beste passen. "

CDA

"Aard en schaal is voor ons leidend. Als bijvoorbeeld het dorp Reduzum een nieuwe en grotere molen wil dan moet dat wat het CDA betreft zeker kunnen. Van onderop met brede gedragenheid in de mienskip."

D66

"De Provincie heeft aangegeven helemaal geen windmolens meer te willen op land en houdt hierdoor ook de gedragen initiatieven van de eigen inwoners tegen. Er zijn veel voorbeelden waarbij inwoners zelf oplossingen hebben om minder afhankelijk te worden van grote energieleveranciers. De raad moet deze initiatieven kunnen beoordelen en kijken naar de inpasbaarheid. De Provincie moet stoppen het frustreren van deze lokale initiatieven. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks is voorstander van energiecoöperaties en dorpsprojecten waarbij de zeggenschap over de energieproductie meer in handen van burgers komt. Daarbij blijven we voorstander van dorpswindmolens, zoals de windmolen in Reduzum. We vinden dat de gemeente bij de provincie moet blijven aandringen op andere regels voor windmolens."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is -bij voldoende participatie uit de directe omgeving- voor dorp- en wijkmolens. Wij willen ervoor zorgen dat Leeuwarden zelf in staat moet zijn om haar eigen energie op te wekken. Dat betekent het faciliteren van zonneparken, windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Maar dan alleen samen met de inwoners en niet zonder hen. "

Verenigd Links

"Ja, er moet ruimte zijn voor de dorpsmolen in Reduzum."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren vindt de Provincie Fryslân te terughoudend in zijn windmolenbeleid. Breed gedragen dorpsmolens moeten mogen."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD is tegen windmolens. Het rendement is beperkt en windmolens draaien vooral op subsidie in plaats van wind. Bovendien moeten altijd andere vormen van energie als achtervang beschikbaar zijn en is het nadelig effect op het landschap enorm."

Gemeentebelangen

"Gelet op de aantasting van het landschap en de horizonvervuiling is Gemeentebelangen geen voorstander van windmolens. Ons inziens zijn windmolens in de toekomst ook niet (meer) nodig om in de toekomst aan de behoefte aan schone energie te voldoen. "

FNP

"De grote windmolens geven overlast in de omgeving en tasten het landschap aan. Het is beter om naar andere vormen van energiewinning te kijken zo als aardwarmte."

Lijst 058

"LIJST058 is per definitie tegen het plaatsen van windmolens. Windmolens draaien nog steeds op subsidie en niet op wind. Daarnaast verpesten windmolens het mooie Friese landschap. "

50Plus

"50PLUS pleit voor een actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, reductie van CO2-uitstoot en milieuvriendelijkheid voorop staan. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Waanzin, beter zonnepanelen en zonne energie."

22. Evenementen De Groene Ster

In recreatiegebied De Groene Ster mogen geen evenementen meer plaatsvinden.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voorstander van festivals in onze stad. Maar is ook van mening dat de Groene Ster bestemd is voor dagrecreatie. Ook ‘de bult’ achter het Rengerspark is geen festivalterrein. "

Partij voor de Dieren

"Tenzij garantie bestaat dat dit specifieke evenementen zijn die geen schade/overlast veroorzaken voor natuur, dieren en omwonenden."

Geen van beide

Gemeentebelangen

"Het aantal evenementen en het aantal dagen dat een evenement op één locatie achter elkaar mag duren, willen we verlagen. Het tijdstip waarop geen geluidsoverlast meer mag worden veroorzaakt, wordt in lijn gebracht met andere gemeenten. Er wordt strikt gehandhaafd. "

Verenigd Links

"Het beleid in ieder geval niet verruimen, er zijn te veel klachten over."

Oneens

PvdA

"De Groene Ster is naast andere locaties in de binnenstad, aangewezen als gebied waar jaarlijks (slechts) drie meerdaagse festivals mogen plaatsvinden. De PvdA vindt dat daarmee zowel aan de belangen van bewoners (beperken geluids- en verkeersoverlast) als bezoekers van festivals tegemoet wordt gekomen. De festivals zijn van grote artistieke en economische waarde voor de regio. "

CDA

"De huidige evenementen mogen prima blijven. Er hoeven niet meer evenementen bij. Wel kunnen we in overleg kijken of we toegankelijkheid voor Groene Ster bezoekers tijdens festivals kunnen verbeteren,"

D66

"Sportieve evenementen zoals hardloopwedstrijden passen bij uitstek bij het recreatiegebied De Groene Ster. Bij grotere evenementen zoals meerdaagse festivals moet de gemeente duidelijke kaders stellen en goede afspraken maken. "

VVD

"De laatste jaren ontwikkelde de gemeente Leeuwarden meer en meer zich tot succesvolle festival/ evenementen gemeenten. Dit is goed voor de naamsbekendheid en het imago van de stad. Ook zorgen dit soort events voor meer investeringen en werkgelegenheid bij de hotels, B&B’s, restaurants en winkels. De Groene Ster is hierin zeer belangrijk. Wij zoeken wel steeds naar een balans tussen het plezier van de bezoeker en organisatoren en het belang van de inwoners. "

PAL GroenLinks

"Festivals hebben een duidelijke meerwaarde voor Leeuwarden als woonplaats, vestigingsplaats en als toeristische bestemming. De Groene Ster is qua parkeervoorzieningen en ruimte in principe geschikt voor evenementen en de locatie blijkt ook zeer geliefd bij festivalbezoekers. Het maximale aantal bezoekers moet wel in verhouding staan tot de draagkracht van het gebied. Om zomers beschikbaar te blijven voor andere recreanten mag het gebied niet te lang afgesloten zijn door evenementen."

FNP

"Een muziek- of cultureel evenement moet daar mogelijk blijven. De voorkoming van overlast voor de omgeving moet echter veel beter geregeld worden."

Lijst 058

"Evenementen brengen levendigheid. Vele mensen van buiten brengen een bezoek aan onze gemeente. Dit biedt kansen voor de horeca, winkeliers en toeristenbranche. De geluidsnormen mogen niet worden overschreden."

50Plus

"Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten is goed voor de ontwikkeling van zowel jonge mensen als ouderen. De gemeente stimuleert cultuuractiviteiten voor jongeren en oudere mensen die aan hun tweede jeugd beginnen. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Moet kunnen, met oog voor de normen en waarden."

23. Bodemonderzoek gaswinning

De gemeente Leeuwarden moet bodemonderzoek naar gaswinning afwijzen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Bodemonderzoek is de eerste stap naar daadwerkelijke gaswinning. De PvdA is tegen het winnen van natuurlijke bronnen. De PvdA wil investeren in duurzame en milieuvriendelijke technieken."

CDA

"Me moeten focussen op andere vormen van energie. Gas gaat op termijn verdwijnen. We zullen ook moeten leren van de situatie in Groningen. We willen geen scheuren in woningen in onze gemeente. De gemeente moet alles in het werk stellen om dit tegen te houden."

D66

" Gaswinning is iets wat langdurig plaatsvindt en, omgeven is met onzekerheden. De effecten openbaren zich pas naar vele jaren. D66 is van mening dat gaswinning de aankomende jaren minder nodig zal zijn in ons land. We moeten daarom investeren om zoveel mogelijk huishoudens van het gas af te krijgen. "

VVD

"Er zijn alternatieven voor gas. Wij zijn geen voorstander van nieuw bodemonderzoek op nieuwe locaties binnen de gemeente Leeuwarden. "

Gemeentebelangen

"We moeten lering trekken uit de ervaringen uit Groningen. Dat geldt ook voor andere energiebronnen waarbij bodemwinning plaatsvindt. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks wil zo snel mogelijk af van de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. Wanneer de gemeente daartoe mogelijkheden heeft, moet zij gaswinning afwijzen."

FNP

"Dit valt onder de mijnwet en het mandaat ligt in Den Haag. Het is wel goed dat de gemeente een standpunt inneemt dat de inwoners zoveel mogelijk beschermt tegen schade door bodemverzakking. Bovendien willen wij het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie gelooft dat het aan ons is om de schepping zo goed mogelijk door te geven aan de volgende generaties. Dat vraagt om een duurzame aanpak waarbij het liefst zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van (oude) energie zoals gas, olie en kolen. Gaswinning in de gemeente Leeuwarden is uitgesloten. "

Verenigd Links

"Ja, Verenigd Links focust op een groene economie."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is tegen verder zoeken naar gas. We moeten af van fossiele brandstoffen."

50Plus

"50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van “groene stroom”. Geen gasboringen meer. Geen bodemverzakking of horizonvervuiling. Hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Dit onderwerp is al gebleken een fiasco (kijk omgeving Harlingen etc)."

Geen van beide

Oneens

Lijst 058

"LIJST058 is niet tegen bodemonderzoek. De gevolgen van mogelijke gaswinning zullen zorgvuldig onderzocht moeten worden. "

24. Grote veestallen

De gemeente mag geen toestemming meer geven voor de bouw van grote veestallen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Megastallen passen niet in de verduurzaming van landbouw zoals D66 die voor zich ziet. D66 wil een leefbaar platteland waar het goed wonen is. D66 wil meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen of boerderijwinkels. D66 wil investeren in een boer die streeft naar een eerlijke, rendabele bedrijfsvoering waarin de consument en samenleving voorop staat en kwaliteit het wint van kwantiteit. Zodat onze gemeente kan staan voor producten waar we met z'n allen trots op zijn. "

Gemeentebelangen

"Tenzij hiervoor voldoende draagvlak is bij de omwonenden. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks is tegenstander van intensieve veehouderij. Wij willen niet dat grote aantallen dieren worden gehouden in afgesloten ruimtes. Grote stallen zijn daarnaast ontsierend voor het landschap."

Verenigd Links

"Ja, het is voor de sector belangrijk om kwaliteit te leveren met een omvang die aansluit bij de menselijke maat. Mammoetbedrijven passen hier niet bij."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is voor de afschaffing van de bio-industrie. Wij zijn dan ook zeer bezorgd over de opkomst van megastallen in Nederland. Wij willen een stop op de ‘megamorfose’ van ons landschap."

50Plus

"50PLUS bepleit een beperking van grootschalige intensieve veehouderij. 50PLUS wil geen verdere uitbreiding van megastallen! Niet meer uitstoot van fijnstof, of mestproductie, mede om verdere aantasting van het Friese landschap te voorkomen. Daarnaast moet gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw en antibiotica in de veehouderij sterk verminderd worden. Waar de gemeente kan probeert zij dat te bevorderen."

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie koestert het open Friesche landschap. Dierenwelzijn staat bij ChristenUnie voorop en moet worden bevorderd. Zolang dierenwelzijn niet in het gedrang komt, is de ChristenUnie niet tegen grootschalige veeteelt. "

Oneens

PvdA

"De gemeente dient vanuit dierenwelzijn en kwaliteit van de openbare ruimte terughoudend om te gaan met verzoeken tot de bouw van grote stallen, maar indien bovenstaande factoren niet in het geding zijn kan in principe toestemming worden verleend. "

CDA

"Aard en schaal is hierin belangrijk. Zorg voor de dieren is belangrijk. Dat kan volgens het CDA ook prima in grote stallen."

VVD

"De agrarische sector verdient een prominente plaats in het beleid van de gemeente Leeuwarden. Binnen deze sector zorgen zowel de primaire productie als toelevering, verwerking en dienstverlening voor veel banen. Schaalvergroting en de daarbij komende ontwikkelingen zijn zeer actueel. Deze ontwikkeling zien wij gebeuren binnen het systeem van 'De Nije Pleats' maar niet ten koste van maatwerk."

FNP

"Het is belangrijk voor het beheer van het landschap dat er agrarische bedrijven blijven bestaan. Gezien het feit dat die nieuwe bedrijven "grondgebonden" moeten zijn, blijven er toch mogelijkheden voor dit soort bedrijven, met acceptabele milieubelasting."

Lijst 058

"Vele Nederlandse boeren hebben oog voor dierenwelzijn. De gemeente Leeuwarden is ten slotte geen België. Naast de vele regels en controles voor boeren, staat LIJST058 niet afwijzend tegen de bouw van grote veestallen. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Boer mag dit zelf kiezen, volgens principe schoenmaker hou je bij je leest."

25. Parken zonnepanelen

De gemeente moet zich verzetten tegen grote parken met zonnepanelen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Giga zonneparken die een compleet dorp insluiten, bijvoorbeeld bij Wirdum, willen we niet. Laten we beginnen met het gebruiken van de daken alvorens we parken doen in gepast en gedragen formaat. "

Gemeentebelangen

"Als Gemeentebelangen denken we dat er in het gebouwd gebied (met name op gebouwen) nog veel mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen. Deze moeten eerst benut worden. We willen het open landschap zoveel mogelijk ontzien. "

FNP

"Kleinschalige zonneparken moeten goed ingepast worden en mogen het landschap niet aantasten of door reflectie overlast geven."

Verenigd Links

"Ja, wel wanneer ze te groot zijn, voor het overige zijn we voor zonnen energie."

Lijst 058

"LIJST058 is voorstander van zonnepanelen op daken. Er zijn nog vele daken te vullen. Grote parken met zonnepanelen tasten het aangezicht van het mooie landschap aan. "

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie is -bij voldoende participatie uit de directe omgeving- voor dorp- en wijkmolens. Wij willen ervoor zorgen dat Leeuwarden zelf in staat moet zijn om haar eigen energie op te wekken. Dat betekent het faciliteren van zonneparken, windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Maar dan alleen samen met de inwoners en niet zonder hen. "

Oneens

PvdA

"De PvdA is voorstander van duurzame en schone energie. Daar horen ook zonnepanelen bij. Provinciebreed moet gekeken worden waar deze panelen het beste passen."

D66

"D66 wil de transitie naar duurzame energie stimuleren. Onze voorkeur gaat naar het inpassen van zonneparken in een stedelijke omgeving. Kwetsbare natuur moet worden ontzien. We moedigen zonneparken aan maar per geval dient bekeken te worden hoe inpassing plaatsvindt. "

VVD

"We geven ondernemers in Leeuwarden de ruimte om onderzoek te doen naar nieuwe duurzame vormen van energie en ondernemen. Concreet valt daarbij te denken aan zonneenergie, mestvergisters en geothermie. De gemeente zorgt voor een juiste balans tussen deze nieuwe ontwikkelingen en inpassing in de bestaande omgeving, met respect voor de inwoners en de omgeving. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks is voorstander van duurzame energie en de realisatie van zonneparken. In de afgelopen raadsperiode hebben we ingestemd met verschillende zonneweideprojecten langs de Haak om Leeuwarden. Wel willen we kritisch kijken waar deze parken worden neergezet en wie er aan de realisatie van deze parken verdient. Wat ons betreft komen deze niet in natuurgebieden of waardevolle landschappen te staan. "

Partij voor de Dieren

"Deze moeten juist gestimuleerd worden. Bij de locatie van deze parken moeten natuurwaarden en het uitzicht van omwonenden meegewogen worden."

50Plus

"50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Juist stimuleren, ook voor individuele huishoudens."

26. Tunnel spoorwegovergang Schrans

De gemeente moet geld investeren in een tunnel bij spoorwegovergang Schrans in Leeuwarden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA is voorstander van een ongelijkvloerse kruising bij de Schrans en het spoor naar Groningen. Op dit moment is niet duidelijk of een tunnel de beste oplossing is. Het verdiepen van het spoor kan ook overwogen worden, in het beginsel is dat een investering die niet primair door de gemeente betaald hoeft te worden. "

D66

"De spoorwegovergang bij de Schrans is het drukste fietsknelpunt in onze provincie. Doordat hier straks nog meer treinen langskomen zal het nog meer gaan knellen. Om een veilige en snelle doortocht voor fietsers mogelijk te maken wil D66, samen met ProRail en de provincie investeren in een fietstunnel onder het spoor. "

Gemeentebelangen

"Het betreft hier vooral een groot fietsknooppunt. In het verleden hebben we een plan hiervoor gesteund. Het moet uiteraard wel passen binnen de financiële mogelijkheden. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks wil het belangrijkste fietsknelpunt in Fryslân oplossen door een fietstunnel te realiseren onder de spooroverweg Schrans en het Zuiderplein."

FNP

"Uit veiligheidsoverwegingen en gezien het feit dat de dienstregeling drukker wordt en daardoor de wachttijden kan niet langer worden volstaan met een spoorwegovergang."

ChristenUnie

"Om veiligheid en doorstroming te garanderen voor fietsverkeer en voetgangers is een tunnel een goede optie maar wel met de provincie en de NS als medefinanciers. "

Lijst 058

"LIJST058 is voorstander van een tunnel bij de spoorwegovergang van de Schrans. Echter zal dit veel geld gaan kosten. LIJST058 wil dit graag voorleggen aan de bevolking, middels een referendum. Mogelijk gecombineerd met een referendum over de toekomst van de Prins Hendrikbrug. "

Partij voor de Dieren

"Deze tunnel zorgt voor een snellere doorstroming van het verkeer, is veiliger en zorgt voor minder vervuiling."

50Plus

"Fietsers hebben voorrang; gevaarlijke situaties en de doorstroming moeten waar nodig worden verbeterd. 50PLUS wil onderzoeken of een fietstunnel bij de spoorwegovergang Schrans de verkeersveiligheid en de doorstroming bevordert. "

Geen van beide

CDA

"Het CDA wil kijken naar een andere variant. Het spoor van Groningen naar Leeuwarden verlagen. Hierdoor pak je het hele probleem op alle overgangen aan en niet alleen de Schrans. Alleen een tunnel op de Schrans is erg duur en heeft zeer veel negatieve effecten voor o.a. de ondernemers op de Schrans. "

Oneens

VVD

"De gemeente heeft geen geld voor een dergelijke tunnel. De gemeente moet in gesprekken met de Provincie en de NS zich hard maken voor het het verbeteren van de spoorwegovergang Schrans. "

Verenigd Links

"Nee, het geld is nodig voor zorg en sociale zaken."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Absolute waanzin."

27. Autoverkeer singels

De gemeente moet maatregelen nemen om het autoverkeer binnen de singels te verminderen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De binnenstad is compact en grotendeels eenvoudig toegankelijk per voet of fiets. De parkeergarages zijn goed bereikbaar en het heeft de voorkeur om deze in te zetten voor het parkeren van auto`s van bewoners en bezoekers: in plaats van op straat. In bepaalde straten vraagt het type winkel om kortparkeermogelijkheden (bv. Voorstreek, Tuinen). Die mogelijkheid blijft bestaan."

D66

"Een autoluw stadscentrum zorgt ervoor dat het goed en veilig wonen is in de binnenstad. D66 wil het Gouverneursplein en het Hofplein autoluw maken. Wij willen de Oosterkade opnieuw inrichten en toevoegen aan het 30km regime. "

Gemeentebelangen

"Is al beleid. Voor bezoekers van de binnenstad moeten de parkeergarages goed bereikbaar en betaalbaar zijn. De Binnenstad is vooral verblijfsgebied. "

PAL GroenLinks

"PAL GroenLinks is voorstander van een autoluwe binnenstad. Dit vergroot de leefbaarheid voor de bewoners, het winkelplezier voor bezoekers en de mogelijkheden voor horeca. We pleiten er daarom voor om doorgaande autoroutes over de Voorstreek, de Kelders en de Tweebaksmarkt aan te passen. Deze routes worden dan alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. "

FNP

"Dat is voor de veiligheid en de leefbaarheid beter. Het zou kunnen door een zonemodel zoals in Groningen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voor een autoluwe binnenstad. In de historische Leeuwarder binnenstad stimuleert de ChristenUnie parkeren in parkeergarages."

Verenigd Links

"Dat zorgt voor een plezieriger verblijfsgebied."

Partij voor de Dieren

"Minder verkeer zorgt voor een leefbaardere stad."

50Plus

"De leefbaarheid van de binnenstad is gebaat bij autoloze zone’s. Daarnaast zorgt de toenemende vergrijzing voor verandering van het straatbeeld, en moeten mensen met rollators en scootmobiels ook makkelijk en veilig in de binnenstad kunnen komen."

Geen van beide

Oneens

CDA

"We moeten investeren in goede doorloop en parkeervoorzieningen binnen de singels. In de echte binnenstad vinden we het goed om te kijken naar autoluwe omgevingen. "

VVD

"Nee. De stad moet zowel per auto, fiets als per OV goed bereikbaar zijn. Betere informatie over piekmomenten in het verkeersaanbod en dynamische reisinformatie zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de stad in en uit gaat. "

Lijst 058

"LIJST058 is van mening dat de huidige beperkingen al voldoende zijn om het autoverkeer binnen de singels te ontmoedigen. "

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Onzin."

28. Parkeren zon- en feestdagen

De gemeente moet betaald parkeren op zon- en feestdagen weer afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Hier zijn wij voorstander van."

VVD

"We zijn en blijven geen voorstander van betaald parkeren. In dorpen blijft parkeren gratis. Zaterdagen voorafgaand aan Sinterklaas, Kerst en oud en nieuw zijn alle parkeerplaatsen (ook parkeergarages) in Leeuwarden gratis. Op zondag geldt er gratis parkeren op straat., "

Gemeentebelangen

"Betaald parkeren is een middel om de verkeersdruk te regelen. Geen melkkoe. "

FNP

"Voor sociale bezoeken van inwoners van de stad is het erg belangrijk deze drempel weg te nemen. In de praktijk is het dan niet zo druk dat parkeerregulering door betaald parkeren gerechtvaardigd is. "

Verenigd Links

"De ondernemers in de binnenstad hebben het al moeilijk genoeg."

Lijst 058

"LIJST058 ziet graag dat mensen op zondag het centrum bezoeken. Gratis parkeren draagt hieraan bij. "

50Plus

"Het vergroot de aantrekkelijkheid om naar de winkels in de binnenstad te gaan. Gratis parkeren voor in ieder geval familie en mantelzorgers, zodat ze zonder extra kosten hulp kunnen bieden en eenzaamheid kunnen verlichten."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Exact, de kas wordt al genoeg gespekt."

Geen van beide

CDA

"Dit klinkt sympathiek, maar kost erg veel geld. Een half miljoen euro over 2017. Het CDA ziet die ruimte ergens anders niet. Parkeren in dorpen blijft de hele week gratis."

Oneens

PvdA

"Op zondagen zijn de winkels geopend, evenals op de zaterdag en weekdagen. Indien op die dagen gebruik gemaakt wordt van de parkeergarages, of parkeren op straat, dan dient daar ook een vergoeding tegenover te staan. Deze vergoeding wordt gebruikt om te investeren in parkeervoorzieningen. "

PAL GroenLinks

"Parkeertarieven zijn bedoeld om het autogebruik te reguleren. Wij vinden het logisch dat wanneer winkels op zondagen geopend zijn, er dan ook betaald wordt voor het parkeren."

ChristenUnie

"Ook op zon- en feestdagen kan er gewoon betaald worden voor het bezoeken van ons mooie centrum. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren wil dat de parkeertarieven op alle dagen van de week dezelfde zijn. Bovendien willen wij hogere tarieven voor auto’s op fossiele brandstof. Parkeren van schone (elektrische) auto’s kan tegen verlaagd tarief of gratis."

29. OV ouderen

De gemeente moet het openbaar vervoer voor ouderen betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Voor ouderen en/of mensen die slecht ter been zijn dienen, indien de betrokkenen niet over financiële middelen daartoe beschikken, regelingen te bestaan voor gratis of gereduceerd OV binnen de gemeente. "

PAL GroenLinks

"Veel ouderen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Om eenzaamheid tegen te gaan en ouderen met een minimuminkomen volop deel te laten nemen aan de samenleving, moet voor deze doelgroep een gratis OV-abonnement worden ingevoerd."

Verenigd Links

"Verenigd Links is voorstander van het stapsgewijs invoeren van gratis openbaar vervoer."

Lijst 058

"LIJST058 vindt het belangrijk dat ouderen in beweging blijven en onder de mensen komen. Gratis openbaar vervoer is een eenvoudige investering om de ouderen mobiel te houden. "

50Plus

"50PLUS pleit voor een gratis of voordelig tarief openbaar vervoer voor ouderen. Dit doet recht aan de vaak beperkte financiele middelen van veel ouderen en is een stimulans om actief te blijven en het huis uit te gaan."

Geen van beide

CDA

"Er zijn al landelijke regelingen voor het OV. Daarnaast heeft de gemeente ook regelingen voor mensen die geen financiële ruimte hebben. Ouderenvervoer is al geregeld. "

D66

"D66 wil dat het ook voor ouderen goed wonen is. Het openbaar vervoer moet daarom goed en toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief ouderen. Dat betekent echter niet dat de gemeente alle vervoerskosten moet betalen. "

Oneens

VVD

"Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het OV is een aanvulling op het autoverkeer. Wij zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van met passagiers. Daarom zijn we terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de belasting. We zijn voorstander van vraaggestuurde, innovatieve en kostenefficiënte alternatieven en geven daarnaast ruimte aan deelauto’s, deelfietsen, de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen."

Gemeentebelangen

"De inkomenssituatie van ouderen is zeer divers. Er zijn ouderen met uitsluitend AOW, maar ook ouderen met een behoorlijk inkomen. "

FNP

"Daar zijn regelingen zoals 65+ kaart voor. Het is belangrijk dat het openbaar vervoer op peil wordt gehouden, mede door betalende passagiers."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is tegen leeftijdsdiscriminatie en voor bijdragen naar vermogen. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren wil openbaar vervoer in de stad goedkoper (liefst gratis) maken voor ALLE inwones met een laag inkomen - of deze nu oud zijn of jonger.."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Voor gehandicapten, dan is het een ander verhaal."

30. Openstellen Prins Hendrikbrug

De gemeente moet geld investeren in het weer openstellen van de Prins Hendrikbrug in Leeuwarden voor scheepvaart.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Op het Van Harinxmakanaal varen veel vrachtschepen, zeilschepen en sloepjes. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Om pleziervaart te kunnen scheiden wil D66 het mogelijk maken dat de pleziervaart door de stad kan varen. Er zal zo meer toerisme en economische ontwikkeling langs de route in de stad plaatsvinden. "

PAL GroenLinks

"Het realiseren van een vaarroute door de binnenstad van Leeuwarden maakt het varen nog aantrekkelijker. Het leidt ook tot een verbetering van de veiligheid op het Van Harinxmakanaal en zorgt voor een impuls voor het woon- en leefklimaat. Langs de kade kunnen horecazaken en mooie publieke ruimtes worden gecreëerd."

FNP

"De vaarroute naar de Prinsentuin wordt daardoor veiliger en korter voor de pleziervaart. Bovendien geeft het een veel betere beleving van de entree van de binnenstad. Het moet wel kostenefficiënt uitgevoerd worden en de openingstijden moeten inpast worden in het bus- en overig verkeer."

Nederlandse Klokkenluiderspartij

"Precies vanwege nautische doorstroming en ook nog lekker ouderwets."

Geen van beide

Gemeentebelangen

"Het vervangen van de betonbrug door een historisch meer verantwoorde brug is wenselijk. De kosten bedragen afhankelijk van uitvoering tussen de 6 en 10 miljoen en jaarlijks tussen de 80.000 en 120.000 aan beheerskosten. Het huidige PvdA/CDA/GroenLinks college laat een jaarlijks tekort van rond 20 mln na. De reserves zijn vrijwel op(gemaakt) Alleen mogelijk als andere overheden fors meebetalen en we er niet voor hoeven te bezuinigen of de lasten hoeven te verhogen. "

Lijst 058

"LIJST058 heeft vele vragen gehad om dit punt van voor- en tegenstanders. LIJST058 stelt zich neutraal op en is van mening dat dit kostbare project eerst aan de bevolking moet worden voorgelegd middels een referendum. Dat geldt ook voor een mogelijke tunnel bij de spoorwegovergang van de Schrans. "

Oneens

PvdA

"Het openstellen van de Prins Hendrikburg is een mooie kans om het watertoerisme te bevorderen. Dat levert meer bezoekers op en zorgt voor meer banen. Dit moet echter, gezien de hoge investeringssom en financiële uitdagingen op het gebied van zorg, gezien worden als investering op lange termijn. De PvdA wil dat het beweegbaar maken van de PH-brug op de agenda blijft staan."

CDA

"Er is geen geld voor dit project. Daarnaast hebben we vele andere financiële uitdagingen in de gemeente en zeker ook andere infrastructurele voorkeuren waar we eerder op zouden willen investeren. Eventuele opening heeft ook negatieve gevolgen voor het wegverkeer dat de vaarwegen moet kruizen. "

VVD

"De investering van het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug zijn volgens schattingen tussen de € 5 en 9 miljoen, de effecten van deze investering zijn onzeker en het beweegbaar maken hindert busverkeer, bevoorradingsverkeer, autoverkeer en voetgangers en fietsers. Tot slot heeft de gemeente geen geld om de brug beweegbaar te maken. "

ChristenUnie

"De stad is qua infrastructuur zo goed als af. De komende periode moet de gemeente investeren in mensen en niet in asfalt. De Prins Hendrikbrug zal deze periode niet vervangen worden door een beweegbare brug. De kosten zijn te hoog en de impact voor het wegverkeer van het wegverkeer van noord naar zuid is te groot. Dit kan alleen doorgang vinden als de Provincie meeparticipeert en het leeuwendeel van de kosten op zich neemt. "

Verenigd Links

"Nee, het geld is nodig voor zorg en sociale zaken."

Partij voor de Dieren

"In het kader van het brugbeleid dient de scheepvaart geremd te worden."

50Plus

"50PLUS wil het gemeentelijke huishoudboekje op orde hebben en houden. We willen de volgende generatie niet opzadelen met de lasten van een toenemende schuld; 7 miljoen voor een toeristische vaarroute is absurd. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

PvdA 0%overeenkomst
CDA 0%overeenkomst
D66 0%overeenkomst
VVD 0%overeenkomst
Gemeentebelangen 0%overeenkomst
PAL GroenLinks 0%overeenkomst
FNP 0%overeenkomst
ChristenUnie 0%overeenkomst
Verenigd Links 0%overeenkomst
Lijst 058 0%overeenkomst
Partij voor de Dieren 0%overeenkomst
50Plus 0%overeenkomst
Nederlandse Klokkenluiderspartij 0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Friese taal Extra belangrijk

Ambtenaren van de gemeente moeten de Friese taal in woord en geschrift beheersen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners (en bezoekers) die dat wensen, kunnen in het Fries te woord gestaan worden door de gemeente. Om dit mogelijk te maken, beschikken voldoende ambtenaren over kennis van het Fries, in woord en geschrift. Zowel telefonisch als bij het loket is altijd iemand aanwezig die het Fries beheerst. Overigens vindt de PvdA dat ook communicatie in het Engels mogelijk moet zijn, t.b.v. internationale studenten, expats en bezoekers bijvoorbeeld. "

 • CDA : Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het heeft de grote voorkeur, moeten is een ander verhaal. Er moet altijd iemand zijn die de inwoners in het Fries te woord kan staan. Niet iedereen hoeft Fries te kunnen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat iedereen goed geholpen wordt. Het verstaan van het Fries is daarbij erg handig. D66 vindt dat de kwaliteit van dienstverlening voorop staat. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij dragen het Frysk als tweede rijkstaal een warm hart toe maar vinden een verplichte beheersing in woord en geschrift voor elke ambtenaar te ver gaan. Er zijn ambtenaren binnen de gemeente die het Fries in woord en geschrift beheersen. "

 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Is afhankelijk van de functie. Uitgangspunt is dat iemand die in het Fries schrijft of spreekt in het Fries beantwoord wordt. "

 • PAL GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks wil dat de gemeente het Frysk als tweede rijkstaal actief stimuleert onder haar werknemers en inwoners. Dit doen wij bijvoorbeeld door cursussen aan te bieden. We willen ook dat wanneer brieven en inspraakreacties die in het Frysk worden ingediend, ook in deze taal worden beantwoord. Wij vinden echter niet dat alle ambtenaren verplicht het Frysk moeten kunnen spreken en schrijven."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gebruiken van het Fries als tweede rijkstaal moet minimaal passief en bij voorkeur actief beheerst worden door ambtenaren en bestuurders. Door het beschikbaar stellen van cursussen door de gemeente moet dit op peil worden gebracht."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij de ChristenUnie gaat het om de kwaliteit van de de mensen en resultaat van hun werk. Vaardigheid in de Friese taal vinden wij een mooie plus, maar niet noodzaaklijk en voorwaardelijk. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het behoud van de taal staat gelijk aan het behoud van de cultuur."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is van mening dat het beheersen van het Frysk in woord en geschrift, de dienstverlening ten goede komt. Echter is LIJST058 geen voorstander van bijscholingen voor het Frysk van ambtenaren. Het beheersen van het Frysk in woord en geschrift is een pré, geen noodzaak. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ambtenaren moeten Frysk minstens kunnen verstaan en lezen (dus receptieve beheersing vereist)."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is voor stimulering van de Friese taal en cultuur en het behoud van zijn plek in de samenleving. Lezen en verstaan is een must voor ambtenaren en spreken moet gestimuleerd worden (cursus AFUK), maar is niet verplicht. De kwaliteit van de ambtenaar gaat boven de Friese taal."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eigen keuze, mag maar hoeft niet beslist."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Referendum Extra belangrijk

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een referendum behoort tot de mogelijkheden, mits de kaders helder zijn (zoals het onderwerp van het referendum en het minimale opkomstpercentage)."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Stemmen doe je bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen mogen verwachten dat raadsleden zich goed voorbereiden en laten informeren alvorens ze een besluit nemen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners weten het beste wat goed is in de eigen leefomgeving. D66 is daarom van mening dat het raadplegen van inwoners bij belangrijke lokale kwesties via een referendum een goed idee is. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De inwoners van Leeuwarden kiezen hun gemeenteraadsleden om namens hen belangrijke beslissingen te nemen. Het is daarbij de taak van onze volksvertegenwoordigers om alle belangen af te wegen en zich te verdiepen in de details. We zijn dan ook geen voorstander van referenda."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij grote en ingrijpende projecten die (vrijwel) de hele gemeente raken kan het verstandig zijn de burgers zelf te raadplegen. Burgers moeten onder bepaalde voorwaarden ook zelf een referendum kunnen aanvragen. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks is voorstander van een zo groot mogelijke zeggenschap voor haar inwoners. Wij zien het raadplegen van burgers door middel van referenda als een aanvulling op gekozen volksvertegenwoordigers. Die kies je immers maar één keer in de vier jaar."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Als gemeenschapspartij zijn wij voor het raadplegen van de gemeenschap. Een referendum is daarvoor een goed instrument. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is tegen referenda. Eén keer per vier jaar is er een groot referendum namelijk de verkiezingen en hierbij krijgen raadsleden mandaat van de kiezers."

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker als het over herindeling gaat."

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners laten zich steeds makkelijker informeren met behulp van de moderne vormen van communicatie. LIJST058 staat daarom voor meer directie democratie. Grote kostbare projecten moeten voorgelegd worden aan de bevolking middels een referendum. Te denken valt aan de toekomst van de Prins Hendrikbrug en een tunnel bij de spoorwegovergang bij de Schrans. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren wil het raadgevend referendum inzetten bij belangrijke besluiten. Referenda over actuele onderwerpen zouden – naar Zwitsers voorbeeld – tegelijk met verkiezingen kunnen worden georganiseerd."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is voorstander van gemeentelijke, regionale en landelijke referenda. Meer directe democratie dus, ook lokaal. De bevolking kan onder wettelijke voorwaarden een (bindend) referendum voorstellen. Via een gemeentelijk referendum heeft de burger inspraak in de voordracht van de burgemeester. Directe democratie als aanvulling op de parlementaire democratie naar Zwitsers voorbeeld."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Absoluut mee eens, inspraak bevolking, betekent soevereiniteit. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Ombudsman Extra belangrijk

Leeuwarden moet een eigen ombudsman (m/v) krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Leeuwarden heeft recht op een eigen ombudsman, indien de behoefte hiertoe aantoonbaar is. De gemeente Leeuwarden beschikt momenteel al over een klachten coördinator welke in vrijwel alle gevallen de klacht of het conflict weet op te lossen. Indien nodig kan er, ook nu al, een beroep gedaan worden op de nationale ombudsman."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leeuwarden heeft al meerdere klachtencoördinatoren en medewerkers die dit werk doen. Daarnaast is er ook nog een bezwarencommissie en een rekenkamer. De stelling klinkt mooi maar is volgens ons overbodig."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wordt uw brief niet beantwoord of wilde een klantcontactcentrum medewerker u niet helpen? Zo'n situatie geeft irritatie, stress en kost tijd. In zo'n geval kunt u de hulp inschakelen van de gemeentelijke ombudsman. D66 is blij met de gemeentelijke ombudsman (m/v) en wil deze houden. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de VVD is een klantvriendelijke overheid uiterst belangrijk. De gemeente is er voor jou en niet andersom. Als het mis gaat tussen jou en de gemeente moet je ergens terecht kunnen die opkomt voor jouw belangen. Dat kan bij een politieke partij zijn, bij de Nationale ombudsman maar ook lokaal bij een lokale ombudsman/ -vrouw. Wij willen namelijk af van die Paarse krokodil. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentelijke organisaties zijn soms bureaucratisch. Een laagdrempelig klachtensysteem is voor burgers belangrijk. Gemeente kan van klachten leren. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft veel invloed op het leven van haar burgers. Ze gaat bijvoorbeeld over het inkomen, de zorg die mensen krijgen en de inrichting van de leefomgeving. Het is daarom goed dat iemand klachten over de gemeente kan afhandelen die onafhankelijk van de gemeente opereert."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is een klachtenreglement aangaande het college en de raad; daarna kan men in beroep gaan bij de landelijke ombudsman-vrouw. Die zal zeker neutraler zijn als een ombudsman die door de gemeente aangesteld wordt."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij pleiten voor een onafhankelijke ombudsman (m/v) die lost staat van de gemeente. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is al een gemeentelijke ombudsvrouw."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is geen voorstander van een Leeuwarder ombudsman. Weer een kostbare baan erbij. Liever investeren in een krachtige dienstverlening die er voor de burger is. Ambtenaren zijn er voor de burger, niet andersom. Daar kan de gemeente zich in verbeteren. Bij blijvende geschillen is LIJST058 voorstander van het huidige traject voor het indienen van bezwaar. Daarnaast is er nog de rechtspraak. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In plaats daarvan wil De Partij voor de Dieren een aparte wethouder voor dierenwelzijn, natuur en milieu."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een ombudsman voor o.a. stimulering van banen voor 50 Plussers en goede uitvoering van de Wmo. Een onafhankelijke instantie waar (kwetsbare) ouderen terecht kunnen voor klachten en bemiddeling, en waar ze zich gehoord voelen."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Objectiviteit en onafhankelijkheid staat garant voor betere klacht-behandeling."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Sluitingstijden Extra belangrijk

De sluitingstijden van cafés en discotheken moeten volledig vrij worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zogenaamde "nachtelijke horeca" (rondom het Ruiterskwartier) mag open blijven tot 5 uur in de ochtend. Na 3 uur mag er niemand meer naar binnen. Dit systeem zorgt enerzijds voor beperking van (geluids)overlast, spreiding van het uitgangspubliek, een hogere mate van veiligheid en biedt anderszijds de mogelijkheid voor stappers om tot laat op stap te gaan. In de praktijk sluiten clubs overigens rond 4.30 uur in de ochtend. Er bestaat dus ook geen noodzaak tot verruiming. "

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Samenleven doe je niet alleen. In overleg met politie, omwonenden en andere ondernemers vinden wij dat je moet komen tot een breed gedragen tijdstip."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Laat de ondernemers zelf bepalen wanneer zij hun horecagelegenheid openen en sluiten. Zolang er een entreetijd gehanteerd wordt, blijft de rust op straat gewaarborgd. Sterker nog, door sluitingstijden los te laten zullen bezoekers meer geleidelijk het centrum verlaten waardoor er minder overlast en opstootjes op straat zijn."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voor vrije sluitingstijden voor de horeca. Ondernemers kunnen heel goed zelf bepalen tot wanneer zij open willen zijn."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is niet gelukkig met de trend om steeds later te gaan stappen. Er moet in de binnenstad een goed evenwicht blijven tussen wonen en uitgaan. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van vrije sluitingstijden. Bij een studentenstad hoort een bruisend en gevarieerd uitgaansleven. Bovendien voorkomen vrije sluitingstijden dat grote groepen mensen tegelijk op straat komen. Dat is beter voor de veiligheid."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij de vaststelling van openingstijden moet rekening gehouden worden met de "draagkracht" van de omgeving. Dat kan betekenen dan in dorpen en wijken andere sluitingstijden gelden dan in de binnenstad."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dit in verband met politie-inzet en de daarbij behorende kosten niet realistisch."

 • Verenigd Links: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De huidige regeling voor de sluitingstijden bevalt goed en dat moet dan ook zo blijven, dus niet inperken."

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 ziet de ontwikkeling van Leeuwarden als studentenstad als positief, zij vormen de basis van het uitgaanspubliek. Vrije sluitingstijden betekent ook meer spreiding van het uitgaanspubliek. Dit heeft een positief effect op de veiligheid. LIJST058 heeft van zowel inwoners als uitbaters van de horeca, veel klachten gekregen over het vasthouden aan oude sluitingstijden. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maar De Partij voor de Dieren is ook geen voorstander van vaste vroege sluitingstijden in de horeca (want meer geweld op straat als alle kroegen ineens leegstromen). Vroeg sluiten leidt vooral tot sneller drinken, niet minder. Jongeren gaan dan naar plekken waar zij zonder toezicht kunnen doordrinken."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs. Daar horen vaste openingstijden voor cafe's en discotheken bij."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Moet ordentelijk verlopen, zekere vrijheid mag weliswaar."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Coffeeshops centrum Extra belangrijk

Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er dient een betere spreiding te komen van het aantal coffeeshops, zodat de overlast per coffeeshop omlaag gaat. Het gaat daarbij met name om parkeer- en geluidsoverlast. De PvdA is overigens voorstander van het legaliseren van wietteelt en wil dat Leeuwarden meedoet aan de landelijke mogelijkheid om hiertoe een pilot op te zetten. "

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Leeuwarden heeft veel te veel coffeeshops. Dat mogen wat ons betreft een stuk minder zijn. Ook zorgt een aantal bezoekers van coffeeshops voor veel verkeers- en geluidsoverlast dat moet eens afgelopen zijn."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Coffeeshophouders houden zich aan de geldende wet- en regelgeving, maar rondscheurende auto's en brommers zorgen voor veel ergernis. Er zou een coffeeshop aan de rand van de stad (bijvoorbeeld Zwette) moeten komen (McWeed) die de klanten uit het buitengebied bedient zodat het overlastgevende verkeer niet het centrum in hoeft. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het verlagen van het aantal coffeeshops is geen doel op zich. Wel zijn we voor de aanpak van overlast en handhaving van de openbare orde in en rondom coffeeshops. En zijn wij tegen de recent voorgestelde verruiming van de vestigingsmogelijkheden van coffeeshops."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op Amsterdam (veel toeristen) en Maastricht (grensstad) na is Leeuwarden de stad met het meeste aantal coffeeshops per inwoner. Een te groot aanbod brengt risico's met zich mee. "

 • PAL GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal coffeeshops in het centrum hoeft wat ons betreft niet omlaag. Wel vinden we dat de vestigingscriteria kunnen worden verruimd, zodat het makkelijker wordt om een coffeeshop te verplaatsen. Symbolische maatregelen zoals het afstandscriterium tot scholen, kunnen wat ons betreft worden afgeschaft."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet goed rekening worden gehouden met de afstand van coffeeshops naar scholen, die mogen niet kleiner worden. Het afnemen van het aantal coffeeshops in de binnenstad mag niet betekenen dat er daarbuiten nieuwe bijkomen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal coffeeshops is nu bovengemiddeld. De ChristenUnie is tegen gebiedsuitbreiding en voor een uitsterfbeleid. Softdrugs bestaat niet meer, omdat het THC gehalte veel te hoog is (eerder harddrugs). De ChristenUnie zet in op preventie om jeugd bij verslavende middelen weg te houden. Daarnaast moet het Inwonerscriterium (alleen verstrekking aan burgers van Leeuwarden) voor verstrekking van drugs in coffeeshops worden gehandhaafd."

 • Verenigd Links: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is prima zo."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mits de regelgeving strikt wordt opgevolgd, is LIJST058 geen voorstander van het terugdringen van het aantal coffeeshops. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij pleiten voor legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in heel Europa. De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. "

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Coffeeshops in de binnenstad trekt criminaliteit aan en zorgt voor overlast. Er is stevig toezicht nodig op eventuele verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand naar scholen (minimaal 500 meter) van belang. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kan wel wat minder."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Ramen prostituees Extra belangrijk

Het aantal ramen voor prostituees op de Weaze in Leeuwarden moet minder worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de praktijk staat een groot deel van de panden op de Weaze leeg. Het gebied behoort tot de oudste delen van de binnenstad. De PvdA wil een plan van aanpak voor dit gebied, met mogelijk een nieuwe invulling. De PvdA is voorstander van een informatie- en zorgprogramma voor prostituees die willen stoppen."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen en moeten investeren in de levens en toekomst van de prostituees. De gemeente kan daarbij helpen. "

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Niet het aantal ramen maar de omstandigheden waaronder prostituees hun werk doen moet anders om misstanden te voorkomen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Minder ramen is geen doel op zich. Strenge handhaving van de regels op het gebied van huisvesting en brandveiligheid is wel van groot belang."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Weaze is als gebied al jaren een veiligheidsrisico. De vraag naar dit type voorzieningen neemt ook af. Een te groot aanbod brengt risico's met zich mee. "

 • PAL GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks is niet naïef over prostitutie. Het verminderen van ramen op de Weaze, zorgt voor een verplaatsing naar andere gebieden en werkt mensenhandel in de hand. Wij vinden het belangrijk dat sekswerkers veilig hun werk kunnen doen en dat de gemeente scherp toezicht houdt op de exploitanten van ramen op de Weaze. De gemeente moet streng optreden bij misstanden en mensenhandel. Tegelijkertijd moeten kansen worden gecreëerd voor sekswerkers die willen stoppen met het werk."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de leefbaarheid van de stad is het beter dat er op de Weaze ook andere zaken zich vestigen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is tegen elke vorm van prostitutie. De ChristenUnie wil daarom registratie van prostituees, onverkort toegang tot de prostituees en het in stand houden van een huiskamer ook voor hulpprogramma's. Tevens wil de ChristenUnie de leeftijd van prostituee-bezoekers verhogen van 16 naar minimaal 18 jaar. "

 • Verenigd Links: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het werkt al jaren zo, en anders verplaatst het zich naar elders. Wel dient er actief beleid te zijn tegen mensenhandel."

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Leeuwarden is veel sprake van vrouwenhandel. Dat is slecht voor het imago van de gemeente. Het beperken van het aantal ramen op de Weaze, draagt bij aan een oplossing voor dit groeiende probleem. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal plekken voor raamprostitutie kan waarschijnlijk omlaag wanneer gedwongen prostitutie wordt aangepakt. Het aantal hoeft niet te worden verminderd wanneer de prostitutie op orde is. Bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie moet hoge(re) prioriteit krijgen bij politie en justitie."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is voor bestrijding van mensensmokkel. Veel prostituees zijn slachtoffer van mensenhandel en de gemeente moet hier streng in optreden. Geen raamprostitutie in Leeuwarden. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Moet ordentelijk weer normaliseren. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Gemeentelijke heffingen Extra belangrijk

De gemeentelijke heffingen moeten afhankelijk worden van het aantal leden per huishouden. Grote gezinnen gaan dan meer betalen, eenpersoonshuishoudens minder.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is een voorstander van het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij meer mensen per huishouden, wordt ook een groter beroep gedaan op het gebruik van bijv. water, afvalverwerking en riolering. Een hogere bijdrage ligt dan voor de hand en is wel zo eerlijk. Voor minimagezinnen bestaat de mogelijkheid voor een tegemoetkoming in de kosten. "

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat je als gezin, met meer mensen, meer betaalt dan een eenpersoons huishouden is logisch. De verhouding hoeft voor ons niet één op één. Solidariteit is daarin voor ons een belangrijk principe."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat lasten eerlijk verdeeld zijn, dat betekent geen onevenredig hoge afvalstoffenheffing voor alleenstaanden. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de afvalstoffenheffing wordt al een verschil gemaakt tussen verschillende huishoudens. Wij zijn er tegen om dat nog verder door te voeren in andere heffingen en belastingen."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uitgangspunt is "de vervuiler betaalt". Wel moet rekening worden gehouden met de inningskosten en ontwijkingsmogelijkheden (dumpen van afval elders). "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks is voor het vergroenen van leges en heffingen. De vervuiler betaalt. In het geval van afvalstoffenheffing betekent dit bijvoorbeeld dat we huishoudens per hoeveelheid restafval willen laten betalen. Zo ontstaat er een prikkel om afval beter te scheiden. Hetzelfde principe kan gelden voor de rioolheffing: wie meer loost op het riool, gaat meer belasting betalen. In de praktijk betekent dit dat grote gezinnen meer gaan betalen en eenpersoonshuishoudens minder."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "De regeling voor één of meerpersoonshuishoudens is tot nu toe de meest redelijke. Met een andere regeling zullen de tarieven omhoog gaan omdat die extra kosten met zich meebrengen, nog afgezien van de extra kosten voor handhaving van zo een regeling."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voor evenredige verdeling van de kosten. De vervuiler betaald. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, want dat is al zo bij afvalstoffenheffing en rioolbelasting."

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vier personen zorgen voor meer afval dan één. LIJST058 vindt het volstrekt logisch dat meerpersoonshuishoudens meer bijdragen aan gemeentelijke heffingen, dan eenpersoonshuishoudens. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maar eigenlijk moet principe dat de vervuiler betaalt, leidend zijn. De Partij voor de Dieren is daarom voorstander van het DIFTAR systeem bij afvalstoffenheffing.Een eenpersoonshuishouden met veel afval betaalt dan tóch meer dan een meerpersoonshouden met minder afval."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentelijke tarieven van bepaalde diensten, zoals paspoorten en rijbewijzen, dienen tegen vergelijkbare, eventuele lagere, tarieven van omliggende gemeenten worden aangeboden. 50PLUS wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaring voor de burger en de ouderen, die niet mee mochten delen in de eerdere lastenverlichtingen. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Juist de lasten moeten omlaag voor grote gezinnen en kleine."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Toeristenbelasting Extra belangrijk

De gemeente moet afzien van invoering van de toeristenbelasting.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt het redelijk om bezoekers aan onze stad en dorpen een kleine vergoeding te vragen en investeringen voor toeristen niet volledig te laten betalen door eigen inwoners. De toeristenbelasting wordt ingezet om te investeren in toeristische voorzieningen, zoals bijvoorbeeld aanlegsteigers en openbare toiletten. "

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is geen voorstander geweest van de invoering van toeristenbelasting. Intussen is dit al besloten. Wij hebben tegengestemd. Wel heeft het CDA gepleit om pas achteraf eventuele opbrengsten te besteden aan marketing en toerisme."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme is een verrijking voor de economie en geen melkkoe. De gemeente moet toerisme stimuleren in plaats van drempels opwerpen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Leeuwarden heeft toeristen veel te bieden. We moeten toeristen niet beboeten voor een bezoek aan de gemeente Leeuwarden. We willen er juist voor zorgen dat deze bezoekers aan stad en dorpen zich meer dan welkom voelen."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De toeristenbelasting is in Leeuwarden een doelbelasting. In overleg met ondernemers in de toeristensector wordt de opbrengst uitsluitend gebruikt voor voorzieningen voor toeristen. "

 • PAL GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze gemeente investeert veel in voorzieningen voor toeristen. Net zoals in veel andere gemeentes, vinden wij dat de bezoekers van Leeuwarden daar best aan mee mogen betalen. Het is een vorm van solidariteit. Mensen die een vakantie kunnen betalen, betalen mee aan investeringen in onze gemeente. Zo hoeven we die kosten niet alleen bij onze burgers neer te leggen. "

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Als wij gastvrij zijn zal dat meer opbrengen voor de gemeenschap. Bij goede draaiende bedrijven in het toerisme komt er vanzelf meer belastinggeld binnen voor voorzieningen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bezoekers van onze stad mogen een kleine bijdragen leveren aan onze mooie gemeente. Op voorstel van de ChristenUnie is toeristenbelasting ingesteld en het levert 3-5 ton op per jaar. Dit geld wordt vervolgens door en in de toeristensector zelf besteed. "

 • Verenigd Links: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet normaal dat de burgers van Leeuwarden opdraaien voor de kosten van de toeristische voorzieningen en de toeristen er zelf niet voor betalen."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze gemeente is een toeristengemeente in opkomst. LIJST058 wil dat de toeristenbelasting volledig wordt besteed aan voorzieningen voor toeristen. Een toeristenbelasting van een paar euro zal de toerist niet afschrikken af te reizen naar onze prachtige gemeente."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toeristenbelasting mag blijven maar moe dan wél ingezet worden voor het onderhouden van een leefbare, groene stad."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meer toeristen naar de stad, niet ontmoedigen door belasting. Toeristenbelasting is een doorn in het oog van 50PLUS! "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waanzin, werkt averechts."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Openingstijden winkels Extra belangrijk

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen wanneer hun winkel open of dicht is.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de gemeente Leeuwarden kunnen winkeliers in principe van maandag tot en met zaterdag open zijn, van 7.30 in de ochtend tot 22.00 in de avond. In de praktijk wordt van deze ruime regeling geen gebruik gemaakt. Op zondag is het toegestaan om de winkels te openen tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Binnen deze ruime venstertijden, staat het winkeliers vrij om de deuren te openen."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een bruisende stad of een bruisend winkelcentrum in de wijk en in een dorp maak je met z'n allen. Een grootwinkelbedrijf heeft andere wensen en mogelijkheden dan een kleine zelfstandige. Daarin overleg je. Het CDA vindt dat ondernemers nooit gedwongen kunnen worden tot opening op bijvoorbeeld een zondag."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor de vrijheid voor de ondernemer. Ondernemers kunnen prima zelf bepalen wat goed is voor de onderneming en welke openingstijden daarbij passen. D66 gaat voor minder regels. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers kunnen prima zelf bepalen op welke momenten ze het beste geopend kunnen zijn. De wet geeft de grenzen aan, de gemeente hoeft daar niet nog eens een schep bovenop te doen. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een en ander binnen wettelijke kaders. Afstemming per gebied en een goede communicatie naar de consument is gewenst. Geldt niet voor horeca en coffeeshops. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "In tijden van toenemende internetconsumptie, krijgen openingstijden van winkels een andere betekenis. Opening op zondag vinden wij daarom een logische stap. Wel is het belangrijk dat verdere verruiming van openingstijden in overleg met de winkeliers(verenigingen) tot stand moet komen. Daarbij moet aandacht zijn voor de belangen van kleine winkeliers. Zij kunnen vaak niet dezelfde openingstijden hanteren als grote winkelketens."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat in de gehele gemeente de winkelsluitingstijden vrij worden gegeven. Een winkelier kan dan zelf bepalen of hij/zij afhankelijk van de tijd van het jaar ruimer open wil. Dit is met name in de toeristische plaatsen als Grou belangrijk."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is tegen 24/7 economie. Winkelier mogen niet gedwongen worden om op zon en feestdagen open te zijn. Maar we gunnen ondernemers ook een verlichting van regeldruk. "

 • Verenigd Links: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verenigd Links is geen voorstander van de 24uurs economie, zondagsopening gaat vaak ten koste van kleine ondernemers en het personeel van grootwinkelbedrijven. "

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is voorstander van vrij ondernemerschap. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mits de winkelnering ’s avonds en ’s nachts geen overlast bezorgt aan omwonenden en een maximum wordt gesteld aan het totale aantal uren open."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het MKB en het toenemende aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de basis van onze lokale economie en werkgelegenheid. Deze ondernemers verdienen waar dat kan meer steun, bescherming en hulp van de gemeente. Laat iedere ondernemer zelf zijn openingstijden bepalen. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Moet ordentelijk verlopen, anders te chaotisch, wel met zekere vrijheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Bijstandsuitkering Extra belangrijk

Mensen met een bijstandsuitkering moeten kunnen bijverdienen, zonder gekort te worden op de uitkering.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is in beginsel voorstander van de mogelijkheid om bij te kunnen verdienen, maar dit kan niet ongelimiteerd. Werken naast de uitkering kan, omdat het ervoor zorgt dat mensen werkervaring op kunnen doen waardoor zij gemakkelijker een volledige baan kunnen vinden. Er dient echter wel een limit aan het bedrag wat bijverdiend mag worden gesteld te worden. "

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Werk moet lonen. De bijstandsuitkering moet kansen bieden in plaats van de afstand tot betaald werk vergroten. Bijverdienen moet daarom onder voorwaarden mogelijk zijn. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Werk moet lonen. We willen liever investeren in de mogelijkheden om volledig aan het werk te gaan, zodat je het echt in je portemonnee merkt. De bestaande regelingen zijn voldoende."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bijstand is vangnet en geen basisbeurs. Het kan niet zo zijn dat mensen met een bijstandsuitkering en een klein baantje meer gaan verdienen dan mensen die hun inkomen volledig uit arbeid moeten halen. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks heeft zich sterk gemaakt voor een lokaal experiment met het basisinkomen. Wij willen dat mensen uit kunnen gaan van een vast bestaansminimum en willen af van onnodige en vernederende regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Daarnaast is belangrijk dat mensen perspectief hebben op (inkomens)verbetering. Wij vinden daarom dat je met een bijstandsuitkering mag bijverdienen en vrijwilligerswerk moet kunnen doen dat bij je past."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige regeling voor het mogelijk maken van bijverdiensten moet blijven bestaan. Het is een prikkel naar betaald werk. Bovendien zal daardoor ervaring met betaald werk worden opgedaan wat de kans op een reguliere baan vergroot."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een uitkering moet leiden naar een baan. Bijverdienen stimuleert het zoeken naar een baan niet. Van mensen in de bijstand mag -naar vermogen- een maatschappelijke bijdrage worden gevraagd"

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verenigd Links is voorstander van het basisinkomen."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is van mening dat de bijstand er moet zijn voor de mensen die ècht niet zonder kunnen. Als blijkt dat inwoners kunnen bijverdienen, voldoen ze niet aan de gestelde criteria voor een bijstandsuitkering. De bijstand is geen basisinkomen. Leeuwarden heeft twee keer zoveel inwoners in de bijstand, dan het landelijk gemiddelde. Inwoners die kunnen bijverdienen, willen wij graag ondersteunen bij het vinden van regulier werk. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren vindt dat mensen vanuit de bijstand een eigen onderneming moeten kunnen starten, zonder gekort te worden. Als de onderneming goed loopt heeft de ondernemer geen uitkering meer nodig."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen mensen met een bijstandsuitkering, stimuleren om actief te blijven. Als u 27 jaar of ouder bent, dan mag u een kwart van uw extra inkomsten houden, met een maximum van € 201,- per maand (bedrag per 1 juli 2017). Dus: als u netto € 100,- bijverdient, mag u € 25,- houden. De rest trekt de gemeente van uw uitkering af. Dit is staand beleid en dit moet gehandhaafd blijven."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Juist stimulering van eigen initiatieven en motivatie bevordering."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Verplichting ondernemers Extra belangrijk

Ondernemers die werk voor de gemeente uitvoeren moeten worden verplicht om mensen in dienst te nemen die anders moeilijk een baan krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zowel de gemeente als bedrijven die voor de gemeente werken, vervullen een voorbeeldfunctie. Met de invoering van de participatiewet is het (landelijke) uitgangspunt dat zoveel mogelijk mensen (dus ook mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt) bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. "

 • CDA : Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Onze moeite zit in het woord 'moeten.' Wij willen bij aanbestedingen ondernemers oproepen en verleiden. Als gemeente zelf doen we het wel, we nemen mensen in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat de eigen overheden, maar ook ondernemers waarmee de gemeente zaken doet, gezamenlijk kansen moeten bieden en verantwoordelijk zijn voor personen met een afstand tot betaald werk. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers moeten zelf bepalen welke mensen ze nodig hebben voor een bepaalde klus. Het is nooit van te voren te zeggen of de mensen die je nodig hebt ook beschikbaar zijn in die groep van werkzoekenden. Je kunt werkgevers beter belonen wanneer ze mensen in dienst nemen die moeilijk een baan kunnen vinden dan ze verplichten een bepaald aantal in dienst te nemen."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Is regulier (rijks)beleid. Gewaakt moet worden voor verdringing. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het verplicht aannemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is noodzakelijk om iedereen een eerlijke kans op werk te geven. We vinden het belangrijk dat dit niet alleen tijdelijke trajecten zijn. Wat ons betreft moet dit ook leiden tot vaste banen met een fatsoenlijk salaris."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het doen van betaald werk geeft meer regelmaat en zelfstandigheid, wat de kans op een reguliere baan vergroot. De verplichting mag niet inhouden dat het ten koste gaat van bestaande reguliere banen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voor Social Return bij grote gemeentelijke aanbestedingen. Maar er moet ook oog zijn voor verdringen van banen. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed om bij aanbestedingen in de contracten op te nemen, dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. "

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers moeten per definitie gestimuleerd worden om mensen in dienst te nemen, die moeilijk een baan kunnen krijgen. LIJST058 is van mening dat deze ondernemers een streepje voor hebben bij de aanbesteding. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maar onder nader uit te werken voorwaarden, waarbij gekeken wordt of de juiste werknemers voor deze ondernemers vindbaar zijn. "

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de visie van 50PLUS stimuleert de gemeente een lokale circulaire economie waar sociaal beleid, duurzaamheid, energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid centraal staan. 50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt. Door op deze manier actief te zijn wordt de afstand tussen Gemeente en arbeidsmarkt verkleint."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Moet ondernemer zelf bepalen (vrijheid van ondernemen)."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Aanvulling zorg gemeente Extra belangrijk

Als er te weinig geld is voor de zorg, moet de gemeente uit algemene middelen aanvullen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt dat zorg betaalbaar moet blijven en van hoge kwaliteit. Naast goede zorg, dienen ook de salarissen voor de zorgmedewerkers op orde te zijn. Goed werk moet lonen."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "In uiterste nood zul je soms moeten, in beginsel vinden wij van niet. Je zult, ook in de zorg, moeten roeien met de riemen die je hebt. Je kunt niet meer geld uitgeven dan dat je hebt."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De raad beschikt over een vrij aanwendbare reserve die ze kan gebruiken om extra geld beschikbaar te stellen aan dingen de ze belangrijk vindt. De zorg (jeugdzorg en wmo) is voor D66 zo'n belangrijk onderwerp. Zo helpt goede jeugdzorg veel problemen in de toekomst te voorkomen en dat kost geld. Het aanwenden van deze reserve moet in de toekomst wel een uitzondering blijven omdat zorgkosten uiteindelijk binnen budget moeten blijven. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente krijgt van het rijk een bedrag voor de zorg. Wij vinden dat de uitvoering van de zorg niet meer mag kosten dan het bedrag dat we daarvoor van het rijk ontvangen. Leeuwarden heeft niet voldoende geld om daar zomaar een bedrag uit de algemene middelen aan toe te voegen zonder dat dit tot lastenverhoging leidt voor onze inwoners en ondernemers. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ieder heeft recht op een menswaardig bestaan en recht op de zorg die daarvoor nodig is. Willen we dat garanderen dan zullen we hoogst waarschijnlijk uit gemeentelijke middelen moeten bijpassen. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door harde bezuinigingen vanuit Den Haag heeft Leeuwarden een tekort op de budgetten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Wij willen de rekening vanuit Den Haag niet één-op-één bij de laagste inkomens en zorgbehoevenden neerleggen. Wij gaan uit van wat mensen nodig hebben. Dit kan betekenen dat we op andere domeinen bezuinigen en de budgetten voor zorg aanvullen vanuit algemene middelen."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eén keer mag zoiets bij uitzondering uit de reserves gehaald worden, maar voor het overige moet het uit de geplande begroting komen. Ook hier moet de gemeente de boekhouding op orde hebben."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil de kosten voor overhead en kosten in de zorg terugbrengen. Dit geldt zowel voor de gemeente zelf als voor de aanbieders waar de gemeente mee samenwerkt: de kosten voor administratie en overhead blijven ten minste onder het landelijk gemiddelde. De gemeente ontwikkelt beleid op het gebied van Zorg en Welzijn alleen samen met de betrokken instellingen en met cliëntvertegenwoordiging, waarbij er meer ruimte komt voor eigen initiatief van de instellingen. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, want het gaat niet aan om onder het mom van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid de zwaksten in de samenleving hard te treffen. "

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is van mening dat Leeuwarden is doorgeschoten als verzorgingsgemeente. Er is in het verleden zoveel aandacht geweest voor het sociale domein, dat het tekort is opgelopen tot 14 miljoen euro! De zorguitgaven moeten zorgvuldig onderzocht worden, opdat er realistische uitgaven worden gedaan m.b.t. de zorg. Uitgangspunt blijft wel: Mensen die zorg nodig hebben, verdienen goede zorg. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daarbij moet wél rekening gehouden worden met het feit dat privatisering van de zorg en marktwerking ervoor gezorgd hebben dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Bij kleinere winsten hoeft de gemeente dan niet of minder aan te vullen."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zorg is kerntaak Gemeente. In alle gemeenten moet verhoudingsgwijs gelijke basiszorg en zorguren beschikbaar zijn (incl. gemaximeerde, beperkte eigen bijdragen). Stop het gesol met de thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding! Geen korting op de basizorg! De sociale wijkteams moeten beschikken over voldoende budget om al hun taken naar behoren uit te kunnen voeren."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met name waar het gaat om gehandicaptenzorg Wmo."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Opbouwwerkers Extra belangrijk

Om kansarme jongeren een betere toekomst te bieden, moet de gemeente weer opbouwwerkers in dienst nemen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Opbouwwerkers kennen zowel de jongeren als de ouders en weten wat er speelt in de wijk en/of het dorp. Ze vormen een verbindende schakel en kunnen jongeren die op het verkeerde pad terecht dreigen te komen begeleiden en ondersteunen."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een taak om kansarme jongeren een toekomst te bieden. Opbouwwerkers (mensen die kansarme jongeren helpen ze een toekomst te bieden) werken nu veel bij professionele instellingen waar de gemeente graag mee samen werkt, deze samenwerking moet worden voorgezet. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Leeuwarden maakt gebruik van de inzet van sociale wijkteams voor hulp en ondersteuning. Het in dienst nemen van opbouwwerkers bij de gemeente hoeft niet omdat deze taak door de gemeente bij de sociale wijkteams is belegd."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn (helaas) groepen (vaak kansarme) jongeren die doelloos op straat hangen en soms ook overlast geven. We kunnen het ons niet permitteren jongeren al af te schrijven. We moeten dus investeren in het weer kansen geven aan deze groep jongeren. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door initiatieven vanuit wijken, dorpbewoners en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen wordt voorkomen dat de sociale wijkteams alleen reageren op incidentele zorgvragen. Vooral voor kansarme jongeren kunnen extra activiteiten ontwikkeld worden. Om wijk en dorpsbewoners te mobiliseren willen wij extra opbouwwerkers inzetten. Uiteindelijk leidt dit tot meer leefbaarheid in de wijken."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze jeugd moet op het goede spoor worden gebracht, zodat ze als volwassenen ook goed mee kunnen komen in de maatschappij."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voorkomen is beter dan genezen. De ChristenUnie is voor preventie dat jongeren kansarm worden en daarom voor de inzet van opbouwwerkers. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, want jongeren moet je echte kansen geven. En een groot percentage van alle jongeren op de arbeidsmarkt heeft moeite om geschikt werk te vinden. "

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "Opbouwwerkers (welzijnswerkers) doen belangrijk werk. Ze spreken de taal van de jongeren, kunnen radicalisme herkennen en zijn specialisten in het opbouwen van een passende relatie. Kansarme jongeren zijn óók kansrijke jongeren. Opbouwwerkers dragen bij aan een leven met betekenis voor elke jongere. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mits dat betere mogelijkheden biedt om kansarme jongeren te helpen."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Armoede onder kinderen wordt actief bestreden via kind-regelingen en ondersteunende maatregelen. De wijkteams werken outreachend dus vindplaatsgericht. Geen nieuwe loot aan de welzijnsboom door invoeren van opbouwwerkers. De wijkteams zijn de opbouwwerkers! "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toe maar."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Openhouden basisscholen Extra belangrijk

Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen maar te weinig leerlingen hebben moeten geld van de gemeente krijgen, zodat zij open kunnen blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitgangspunt is dat wanneer scholen onder de opheffingsnorm komen, ze sluiten. De kwaliteit van het onderwijs kan dan niet gegarandeerd worden, ook niet met extra geld. Kwaliteit van onderwijs vindt de PvdA het allerbelangrijkst. Daarnaast is het niet altijd aan te raden om met klassen te werken, waarbij de leeftijden teveel uiteenlopen. Het wordt voor kinderen dan lastig om vriendjes te maken/vinden. "

 • CDA : Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij willen de normen voor leerlingenaantallen dusdanig in evenwicht brengen dat ook kleine scholen open kunnen blijven."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het regeerakkoord van het kabinet (VVD, CDA, D66, CU) heeft ervoor gezorgd dat er extra geld komt om kleine scholen zo lang mogelijk open te houden. Voor D66 is het belangrijk dat ook bij een kleinere dorpsschool de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Omdat er nu extra geld komt voor kleine scholen hoeft de gemeente dit niet te betalen. "

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet oog houden voor de scholen in het buitengebied. Door de jaren heen loopt het leerlingenaantal terug. Scholen moet gestimuleerd worden om samen te werken en niet per definitie eerst meer geld van de gemeente krijgen."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gaat met name om het behoud van de laatste school in een dun bevolkt gebied. Voor de leefbaarheid kan het noodzakelijk zijn om die school (zo lang mogelijk) open te houden. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks wil extra aandacht voor de scholen in kleine dorpen. Wij vinden de kwaliteit van het onderwijs van groot belang. We zien ook dat de scholen een belangrijke rol spelen bij de leefbaarheid in de dorpen. Omwille van de leefbaarheid zijn we bereid om extra geld in dorpsscholen te steken, mits deze voldoen aan de kwaliteitseisen."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen niet dat de bijdrage van de gemeente aan kleine scholen stopgezet wordt. In samenwerking met de schoolkoepels moet de gemeente hem inspannen voor bereikbaarheid dichtbij en voor goed onderwijs."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alleen de kwaliteit bepaalt of een school open blijft. De ChristenUnie koestert de dorpsscholen. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker wanneer het de laatste school op een dorp is, want ieder dorp heeft recht op voorzieningen."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kleine basisscholen krijgen naast de reguliere bekostiging, een zgn. kleine scholentoeslag. Hiermee kunnen kleine scholen open blijven. LIJST058 wil kleine basisscholen die zich willen onderscheiden met een uitdagend onderwijsconcept en passende opbrengsten, zeker ondersteunen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten terug naar de menselijke maat. Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen en ook nog eens de menselijke maat hanteren moeten worden geholpen. "

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kleine scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Kinderen moeten basisonderwijs kunnen genieten dichtbij hun woon en leefomgeving! De gemeente springt bij indien noodzakelijk om scholen open te houden."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Instandhouding scholing, investering in toekomst."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Geld kunst en cultuur Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst - en cultuur vormen de basis voor zelfontplooiing van kinderen en volwassenen. Op alle (basis)scholen wordt cultuureducatie aangeboden, naast rekenen en taal. Amateurverenigingen (zoals korpsen en koren) kunnen op ondersteuning van de gemeente rekenen. Talentontwikkeling en een aantrekkelijk artistiek klimaat worden gestimuleerd. Kunst- en cultuur trekt ook bezoekers naar de stad, die geld uitgeven in onze hotels en horeca. Dat levert banen op. "

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur is belangrijk, evenals onderwijs en vele andere zaken. Wij vinden dat, zeker in relatie tot de Culturele Hoofdstad 2018, er genoeg geld gaat naar cultuur."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op cultuureducatie zoals muziekonderwijs en de bibliotheek in de wijken. Daarbij is heel veel verloren gegaan. Een stevige structurele inzet is belangrijk om de afbraak van cultuureducatie te repareren. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur neemt een centrale rol in in onze maatschappij. De gemeente stimuleert dit actief in haar subsidiebeleid. Onder goed cultuurbeleid verstaan wij: een combinatie van cultureel, economisch en sociaal beleid. De gemeente geeft op dit moment al veel geld uit aan kunst en cultuur. "

 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Leeuwarden heeft de laatste jaren heel veel extra uitgegeven aan "Cultuur met een grote C": de beroepskunstenaars. Gelet op de financiële positie van de gemeente is dat niet houdbaar. Wij willen dat ombuigen naar aandacht voor "Cultuur met een kleine C"; de lokale verenigingen en clubs voor zang, muziek, toneel etc. Ook cultuur op school is belangrijk. Bij cultuuronderwijs op de scholen worden plaatselijke verenigingen betrokken. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als vervolg op LF2018, willen we er voor zorgen dat kunst en cultuur een rol blijven spelen bij maatschappelijke en sociaal-economische verandering. Daarvoor moet de culturele bassinfrastructuur met bibliotheek, schouwburg, poppodium en musea op orde blijven. Daarnaast willen we extra geld steken in cultuureducatie, festivals en cultuurprojecten in de wijken en dorpen. Muziek- en cultuurverenigingen in de dorpen moeten hun vaste subsidie behouden."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Momenteel is voor incidentele zaken veel geld, maar voor structurele zaken te weinig. Initiatieven uit de gemeenschap moeten meer ondersteund worden, bijvoorbeeld de muziekverenigingen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vraagt van cultuurondernemers ondernemerschap. Kansrijke initiatieven kunnen kortdurend gesteund worden. "

 • Verenigd Links: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, maar zorg wel bij de subsidies voor minder bureaucratie/overheadkosten."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 vindt dat er niet meer geld moet naar kunst en cultuur. Deze stelling met "eens" beantwoorden, zet de deur wagenwijd open voor extra uitgaven voor Culturele Hoofdstad 2018. LIJST058 is daar 100% op tegen. 53 miljoen is voldoende om van dit evenement een succes te maken. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Een creatieve samenleving biedt brede ontplooiingsmogelijkheden. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die de De Partij voor de Dieren belangrijk vindt."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS wil een lokale cultuurkaart ondersteunen en ziet graag een dergelijke voorziening voor ouderen en jongeren met een kleine beurs. Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten is goed voor de ontwikkeling van jonge mensen als ook ouderen. De gemeente stimuleert cultuuractiviteiten voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al te veel geldverslindende prestigeobjecten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Friese sporten Extra belangrijk

Leeuwarden moet geld steken in de ontwikkeling van Friese sporten als kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Leeuwarden moet, wat de PvdA betreft, investeren in de breedtesport. Daar horen deze Friese sporten ook bij. Het skûtsjesilen is daarnaast ook een bezoekerstrekker, met name voor het dorp Grou."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leeuwarden moet zeker geld steken in sport, dat doet de gemeente ook. Als het gaat om behoud van Friese cultuur dan zien wij meer een provinciale taak van het provinciebestuur. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het in standhouden van de Friese Cultuur, hier horen de Friese sporten bij. De gemeente is verantwoordelijk voor de sportfaciliteiten en een omgeving die uitdaagt om te bewegen. D66 vindt dat alle sportvrijwilligers goed ondersteund moeten worden door de gemeente. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente ondersteunt de inzet van de (breedte)sport in de volle breedte. De gemeente maakt geen onderscheid naar “Friese” sporten."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ze zijn onderdeel van onze cultuur en tradities. Dat moeten we koesteren. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het beleven van Friese sporten is een mooie manier om de identiteit van onze provincie uit te dragen. Wat ons betreft betalen kaatsverenigingen een lager tarief voor de huur van de gemeentelijke sportvelden, omdat zij aanzienlijk minder gebruik maken van velden dan andere sporten. Onze gemeente mag trots zijn op drie skûtsjes in de SKS-vloot. De jaarlijkse Skútsjewike bij Grou verdient steun van de gemeente."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Sport is gezond en moet gestimuleerd worden. De Friesche sporten geven bovendien de gemeenschappelijke waarden en cultuur door in de Friesche gemeenschap."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voor breedtesport in elke vorm. We koesterende Friesche sporten maar ze moeten voldoen aan dezelfde criteria als alle anders sporten. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, want dit hoort bij onze cultuur."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 ziet graag dat deze mooie Friese sporten aansluiting krijgen bij NOC*NSF, opdat zij financiële steun krijgen. Bovendien zijn er ook kansen voor de Friese ondernemer om middels sponsoring in beeld te komen bij de bevolking. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze sporten dragen bij tot de Friese identiteit. De Partij voor de Dieren benadrukt de wenselijkheid van regionale diversiteit in taaleigen en cultuur."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente gaat activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer te laten bewegen stimuleren en ondersteunen. Verworvenheden uit het verleden en behorend bij de Friese cultuur zoals het kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen moeten gekoesterd worden en geactiveerd. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit voor behoud eigen identiteit, trots op Friesland."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Opvang asielzoekers Extra belangrijk

Leeuwarden moet afgewezen asielzoekers of illegale migranten opvang aanbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Leeuwarden slaapt niemand onder een brug. Samen met andere gemeenten wil de PvdA een vangnet instandhouden voor vluchtelingen die nergens terecht kunnen. Uitgangspunt daarbij is dat het om een tijdelijke situatie gaat. "

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen verdienen altijd onderdak. Wij vinden dat afspraken over opvang van afgewezen asielzoekers in overleg met het rijk moet gebeuren. Altijd oog voor de naaste. "

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Iedereen die geen huis en eten heeft moet kunnen rekenen op de steun van de samenleving. Een aparte opvangvoorziening voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten zal een aanzuigende werking hebben. Daarom heeft de gemeente algemene voorzieningen. D66 vindt het belangrijk dat asielzoekers die mogen blijven goed integreren in de samenleving. Daar moeten we meer in investeren. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente Leeuwarden ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het asielbeleid wordt op democratische wijze door de landelijke overheid bepaald. Als gemeente voeren we dat beleid loyaal uit. Niet meer en niet minder. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang het Rijk geen fatsoenlijk beleid voert voor de terugkeer van asielzoekers, vinden wij dat de gemeente Leeuwarden hulp moet bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook mensen zonder verblijfsvergunning hebben recht op een menswaardige opvang. Het komt regelmatig voor dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet terug kunnen naar hun eigen land. De gemeente heeft een zorgplicht naar deze mensen. In Nederland hoeft niemand op straat te slapen."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat is geen overheidstaak maar wel een humaan probleem. De NGO's (niet gouvernementele organisaties) moeten "bad, bed en brood"aanbieden. De gemeente zal dit ondersteunen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Illegale vluchtelingen en verwarde personen krijgen een bed-bad-broodvoorziening en begeleiding, zodat er een nieuw toekomstperspectief kan ontstaan. De ChristenUnie is voor het opzetten van één of twee opvanghuizen, samen de woningcorporaties, gemeente en kerken in Leeuwarden. Kansen en de mogelijkheden voor een netwerk voor de vreemdelingen worden hierdoor vergroot, de aanvragen voor bijstand verminderd en de overlast ingeperkt. Bedrijven worden uitgedaagd om mee te doen aan integratie."

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niemand is illegaal op deze wereld. Gemeenten hebben een zorgplicht voor vluchtelingen die geen onderdak of levensonderhoud hebben."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afgewezen asielzoekers of illegale migranten hebben het proces doorlopen voor een verblijfsvergunning. Bij een negatieve uitkomst is LIJST058 van mening dat het het landelijke beleid opgevolgd moet worden. Vaak zal dit uitzetting betekenen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De De Partij voor de Dieren is groot voorstander van een bed-bad-brood-en-beleidingtraject in de stad."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid, ook lokaal. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in principe geen recht op gemeentelijke voorzieningen. De gemeente biedt (in overleg met omwonenden) opvangmogelijkheden aan statushouders en schrijnende gevallen. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afgewezen, betekent afgewezen, terug naar oorspronkelijke herkomst."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Doorstroming bouw woningen Extra belangrijk

Om de doorstroming te bevorderen, moet er vooral worden gebouwd voor mensen met een midden- en hoog inkomen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil dat er voor alle inkomensgroepen voldoende betaalbare en kwalitatief goede koop -en huurwoningen beschikbaar zijn in stad en dorp. "

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voor iedereen moet er een passend aanbod zijn voor woonruimte, het moet voor iedereen goed wonen zijn in de gemeente Leeuwarden. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leeuwarden heeft door de jaren heen veel woningen gebouwd voor mensen met een laag inkomen. Daardoor is het aanbod in het segment voor midden- en hogere inkomens beperkt. Waardoor relatief veel mensen (te) goedkoop wonen. Ook in de gemeente Leeuwarden is scheefwonen ongewenst. Wij pleiten voor voldoende woningen voor doorstromers. Dit geeft deze groep een stimulans om zich blijvend in de gemeente te vestigen."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hierbij met name aandacht voor de groep ouderen met een aanvullend pensioen."

 • PAL GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Door veranderingen op de arbeidsmarkt en in het Rijksbeleid, zijn steeds meer mensen aangewezen op huurwoningen. De afgelopen jaren is gebleken dat betaalbaarheid van huurwoningen een belangrijk item is. Door het stijgen van de huren, komen steeds meer mensen in de problemen. PAL GroenLinks wil daarom dat er betaalbare huurwoningen worden gebouwd en dat er ook de betaalbaarheid van bestaande huurwoningen wordt verbeterd. Bijvoorbeeld door huren te verlagen of door energie besparen."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn structureel te weinig goedkope huurwoningen. Als daar niet meer van gebouwd worden ontstaat er een probleem wat niet opgelost wordt door het bouwen van duurdere woningen voor de enkele doorstromer."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leeuwarden loopt achter met sociale woningbouw. Om doorstroming te bevorderen moeten we investeren in sociale huurwoningen om ruimte te creëren voor starters. De woningcoöperaties moeten aan de slag om die achterstand in te halen. Daarnaast moet meer ruimte komen voor een- en tweepersoonshuishoudingen. "

 • Verenigd Links: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, want de voorraad goedkope huurwoningen moet op peil blijven."

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een midden -en hoog inkomen hebben Leeuwarden vaak verlaten. Er is nu te weinig perspectief. LIJST058 wil deze mensen behouden, ze brengen bedrijvigheid naar de gemeente. Bouwen voor deze mensen, houdt ze in onze gemeente. Bovendien ontstaan er nieuwe kansen voor de woningmarkt. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Doorstroming in de woningmarkt moet met andere middelen worden gestimuleerd – niet door meer woningaanbod in het dure segment te creëren en daardoor de prijzen te laten dalen."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is herschikking van de woningvoorraad nodig. Achterstandswijken moeten energieneutraal gemaakt worden. Zorgen voor voldoende voorzieningen en betaalbare woningen. Gunstige financiele voorwaarden (blijverslening) voor woningaanpassingen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor alle inkomens, ook de lagere inkomens dient huizenaanbod op peil te blijven."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Vestiging grote winkels Extra belangrijk

Buiten de bebouwde kom van stad en dorpen mogen geen grote winkels meer komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Grote winkelformules horen thuis in de binnenstad of op daartoe aangewezen locaties (zoals de Centrale). Dit uitgangspunt voorkomt verrommeling van het landschap en zorgt er tegelijkertijd voor dat de historische binnenstad ook in de toekomst koopcentrum van de regio blijft. "

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is erg afhankelijk van de exacte locatie. Winkels en ook bedrijven kunnen de leefbaarheid in de stad en in de dorpen vergroten. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We bekijken dit graag per geval. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Nederlandse retail verandert snel. Het is de verwachting dat in de komende tien jaar er meer verandert in de retail dan het de afgelopen twintig, dertig jaar heeft gedaan. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen past het niet om nu al barrières op te werpen. Wel moeten we oog blijven houden voor onze dorpen en steden en haar centra. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen graag in de stad en in de dorpen voorzieningen houden. Een en ander ook vanwege de leefbaarheid. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad van Leeuwarden is het belangrijkste en meest diverse koopcentrum van de provincie. De afgelopen jaren is het winkelbestand hier gekrompen. Daarnaast vervullen Stiens, Grou en Mantgum een belangrijke rol als boodschappencentum voor de directe omgeving. Het toevoegen van nieuwe winkels buiten de bebouwde kom gaat ten koste van deze voorzieningenstructuur. PAL GroenLinks wil daarom buiten de bebouwde kom geen nieuwe winkels toestaan."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet worden voorkomen dat het winkelbestand in de binnenstad massaal leeg staat omdat er winkels buiten de bebouwde kom worden geopend. Voor mensen die geen auto hebben en/of slecht ter been zijn, is dan de bereikbaarheid van het winkelbestand moeilijk en de leefkwaliteit van de binnenstad zal hard achteruitgaan als bedrijvigheid verdwijnt. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij koesterende dorpswinkels en de (kleine) ondernemers. "

 • Verenigd Links: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  " Verenigd Links wil een detailhandels adviescommissie instellen die wijzigingen bespreekt en adviseert."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als grote winkels voorzien in een behoefte, moet de gemeente faciliteren. LIJST058 ziet graag dat meer mensen een baan vinden in onze gemeente. Grote winkels dragen bij aan dit streven. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De bebouwde kom is al zo ruim dat iedere nieuwe winkel daar binnen past."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het MKB en het aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de basis van onze economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de gemeentelijke overheid. Dit is tevens een stimulans voor een leefbare binnenstad. Leegstaande winkelpanden kunnen gevuld worden met andersoortige kleine ondernemingen. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor behoud van de sfeer, ter voorkoming van verweesde conglomeraat."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Subsidie daktuinen Extra belangrijk

De subsidie voor daktuinen moet blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daktuinen vormen een natuurlijke opvang voor het regenwater (waardoor riolering minder wordt belast), zorgen voor verkoeling in de zomer, dragen bij aan de stedelijke biodiversiteit en vormen een isolatiebron voor de betreffende woning of het kantoor. "

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij moedigen daktuinen zeker aan. Inwoners mogen zelf ook investeren. We hebben als gemeente ook eigen vastgoed waar we op zullen en moeten investeren."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt het belangrijk dat het fijn wonen is in de stad. Riolen die niet overlopen horen hierbij. Daktuinen houden water vast, trekken insecten aan en isoleren. Ook zorgen ze voor verkoeling tijdens hoge tempraturen in tegenstelling tot brandend dakleer. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groene daken dragen bij aan een duurzame en gezonde stad. Ze vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Daardoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Bovendien nemen ze stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen ze een buffer tegen luchtvervuiling. "

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige PvdA/CDA/GroenLinks college laat een jaarlijks tekort van rond 20 mln na. De reserves zijn vrijwel op(gemaakt). Dit heeft in dat kader niet onze prioriteit. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daktuinen spelen een belangrijke rol bij het leefklimaat in de stad. Ze vangen fijnstof af, vertragen de afvoer van regenwater en zorgen voor isolatie van woningen. Wij vinden daarom dat de subsidie voor daktuinen moet blijven."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de steeds meer voorkomende extreme regenbuien op te vangen is het stimuleren van dit soort maatregelen belangrijk."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voor maximale ruimte geven aan duurzame initiatieven. Vooral in de bebouwde omgeving zorgen groene daken voor minder wateroverlast en meer verkoeling. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goed voor het milieu. "

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is van mening dat de gemeenschap niet de daktuinen hoeft te financieren. Mensen en bedrijven die bewust kiezen voor een daktuin, zullen deze zelf moeten financieren. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren is voorstander van daktuinen, aangezien deze de biodiversiteit bevorderen."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door terugdringing van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over leefbaarheid voor volgende generaties. Daktuinen bevorderen de terugdringing van CO2-uitstoot"

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Beter zonnepanelen op dak, tuinen horen op grond."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Nieuwe windmolens Extra belangrijk

De gemeente moet met de provincie afspreken om meer windmolens te plaatsen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is voorstander van duurzame en schone energie. Daar hoort ook windenergie bij. Provinciebreed moet gekeken worden waar deze turbines het beste passen. "

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Aard en schaal is voor ons leidend. Als bijvoorbeeld het dorp Reduzum een nieuwe en grotere molen wil dan moet dat wat het CDA betreft zeker kunnen. Van onderop met brede gedragenheid in de mienskip."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Provincie heeft aangegeven helemaal geen windmolens meer te willen op land en houdt hierdoor ook de gedragen initiatieven van de eigen inwoners tegen. Er zijn veel voorbeelden waarbij inwoners zelf oplossingen hebben om minder afhankelijk te worden van grote energieleveranciers. De raad moet deze initiatieven kunnen beoordelen en kijken naar de inpasbaarheid. De Provincie moet stoppen het frustreren van deze lokale initiatieven. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is tegen windmolens. Het rendement is beperkt en windmolens draaien vooral op subsidie in plaats van wind. Bovendien moeten altijd andere vormen van energie als achtervang beschikbaar zijn en is het nadelig effect op het landschap enorm."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gelet op de aantasting van het landschap en de horizonvervuiling is Gemeentebelangen geen voorstander van windmolens. Ons inziens zijn windmolens in de toekomst ook niet (meer) nodig om in de toekomst aan de behoefte aan schone energie te voldoen. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks is voorstander van energiecoöperaties en dorpsprojecten waarbij de zeggenschap over de energieproductie meer in handen van burgers komt. Daarbij blijven we voorstander van dorpswindmolens, zoals de windmolen in Reduzum. We vinden dat de gemeente bij de provincie moet blijven aandringen op andere regels voor windmolens."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "De grote windmolens geven overlast in de omgeving en tasten het landschap aan. Het is beter om naar andere vormen van energiewinning te kijken zo als aardwarmte."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is -bij voldoende participatie uit de directe omgeving- voor dorp- en wijkmolens. Wij willen ervoor zorgen dat Leeuwarden zelf in staat moet zijn om haar eigen energie op te wekken. Dat betekent het faciliteren van zonneparken, windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Maar dan alleen samen met de inwoners en niet zonder hen. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, er moet ruimte zijn voor de dorpsmolen in Reduzum."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is per definitie tegen het plaatsen van windmolens. Windmolens draaien nog steeds op subsidie en niet op wind. Daarnaast verpesten windmolens het mooie Friese landschap. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren vindt de Provincie Fryslân te terughoudend in zijn windmolenbeleid. Breed gedragen dorpsmolens moeten mogen."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS pleit voor een actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, reductie van CO2-uitstoot en milieuvriendelijkheid voorop staan. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Waanzin, beter zonnepanelen en zonne energie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Evenementen De Groene Ster Extra belangrijk

In recreatiegebied De Groene Ster mogen geen evenementen meer plaatsvinden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Groene Ster is naast andere locaties in de binnenstad, aangewezen als gebied waar jaarlijks (slechts) drie meerdaagse festivals mogen plaatsvinden. De PvdA vindt dat daarmee zowel aan de belangen van bewoners (beperken geluids- en verkeersoverlast) als bezoekers van festivals tegemoet wordt gekomen. De festivals zijn van grote artistieke en economische waarde voor de regio. "

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "De huidige evenementen mogen prima blijven. Er hoeven niet meer evenementen bij. Wel kunnen we in overleg kijken of we toegankelijkheid voor Groene Ster bezoekers tijdens festivals kunnen verbeteren,"

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sportieve evenementen zoals hardloopwedstrijden passen bij uitstek bij het recreatiegebied De Groene Ster. Bij grotere evenementen zoals meerdaagse festivals moet de gemeente duidelijke kaders stellen en goede afspraken maken. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De laatste jaren ontwikkelde de gemeente Leeuwarden meer en meer zich tot succesvolle festival/ evenementen gemeenten. Dit is goed voor de naamsbekendheid en het imago van de stad. Ook zorgen dit soort events voor meer investeringen en werkgelegenheid bij de hotels, B&B’s, restaurants en winkels. De Groene Ster is hierin zeer belangrijk. Wij zoeken wel steeds naar een balans tussen het plezier van de bezoeker en organisatoren en het belang van de inwoners. "

 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het aantal evenementen en het aantal dagen dat een evenement op één locatie achter elkaar mag duren, willen we verlagen. Het tijdstip waarop geen geluidsoverlast meer mag worden veroorzaakt, wordt in lijn gebracht met andere gemeenten. Er wordt strikt gehandhaafd. "

 • PAL GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Festivals hebben een duidelijke meerwaarde voor Leeuwarden als woonplaats, vestigingsplaats en als toeristische bestemming. De Groene Ster is qua parkeervoorzieningen en ruimte in principe geschikt voor evenementen en de locatie blijkt ook zeer geliefd bij festivalbezoekers. Het maximale aantal bezoekers moet wel in verhouding staan tot de draagkracht van het gebied. Om zomers beschikbaar te blijven voor andere recreanten mag het gebied niet te lang afgesloten zijn door evenementen."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een muziek- of cultureel evenement moet daar mogelijk blijven. De voorkoming van overlast voor de omgeving moet echter veel beter geregeld worden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voorstander van festivals in onze stad. Maar is ook van mening dat de Groene Ster bestemd is voor dagrecreatie. Ook ‘de bult’ achter het Rengerspark is geen festivalterrein. "

 • Verenigd Links: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het beleid in ieder geval niet verruimen, er zijn te veel klachten over."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Evenementen brengen levendigheid. Vele mensen van buiten brengen een bezoek aan onze gemeente. Dit biedt kansen voor de horeca, winkeliers en toeristenbranche. De geluidsnormen mogen niet worden overschreden."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Tenzij garantie bestaat dat dit specifieke evenementen zijn die geen schade/overlast veroorzaken voor natuur, dieren en omwonenden."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten is goed voor de ontwikkeling van zowel jonge mensen als ouderen. De gemeente stimuleert cultuuractiviteiten voor jongeren en oudere mensen die aan hun tweede jeugd beginnen. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Moet kunnen, met oog voor de normen en waarden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Bodemonderzoek gaswinning Extra belangrijk

De gemeente Leeuwarden moet bodemonderzoek naar gaswinning afwijzen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bodemonderzoek is de eerste stap naar daadwerkelijke gaswinning. De PvdA is tegen het winnen van natuurlijke bronnen. De PvdA wil investeren in duurzame en milieuvriendelijke technieken."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Me moeten focussen op andere vormen van energie. Gas gaat op termijn verdwijnen. We zullen ook moeten leren van de situatie in Groningen. We willen geen scheuren in woningen in onze gemeente. De gemeente moet alles in het werk stellen om dit tegen te houden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  " Gaswinning is iets wat langdurig plaatsvindt en, omgeven is met onzekerheden. De effecten openbaren zich pas naar vele jaren. D66 is van mening dat gaswinning de aankomende jaren minder nodig zal zijn in ons land. We moeten daarom investeren om zoveel mogelijk huishoudens van het gas af te krijgen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn alternatieven voor gas. Wij zijn geen voorstander van nieuw bodemonderzoek op nieuwe locaties binnen de gemeente Leeuwarden. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten lering trekken uit de ervaringen uit Groningen. Dat geldt ook voor andere energiebronnen waarbij bodemwinning plaatsvindt. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks wil zo snel mogelijk af van de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. Wanneer de gemeente daartoe mogelijkheden heeft, moet zij gaswinning afwijzen."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit valt onder de mijnwet en het mandaat ligt in Den Haag. Het is wel goed dat de gemeente een standpunt inneemt dat de inwoners zoveel mogelijk beschermt tegen schade door bodemverzakking. Bovendien willen wij het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie gelooft dat het aan ons is om de schepping zo goed mogelijk door te geven aan de volgende generaties. Dat vraagt om een duurzame aanpak waarbij het liefst zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van (oude) energie zoals gas, olie en kolen. Gaswinning in de gemeente Leeuwarden is uitgesloten. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, Verenigd Links focust op een groene economie."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is niet tegen bodemonderzoek. De gevolgen van mogelijke gaswinning zullen zorgvuldig onderzocht moeten worden. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren is tegen verder zoeken naar gas. We moeten af van fossiele brandstoffen."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van “groene stroom”. Geen gasboringen meer. Geen bodemverzakking of horizonvervuiling. Hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit onderwerp is al gebleken een fiasco (kijk omgeving Harlingen etc)."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Grote veestallen Extra belangrijk

De gemeente mag geen toestemming meer geven voor de bouw van grote veestallen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente dient vanuit dierenwelzijn en kwaliteit van de openbare ruimte terughoudend om te gaan met verzoeken tot de bouw van grote stallen, maar indien bovenstaande factoren niet in het geding zijn kan in principe toestemming worden verleend. "

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aard en schaal is hierin belangrijk. Zorg voor de dieren is belangrijk. Dat kan volgens het CDA ook prima in grote stallen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Megastallen passen niet in de verduurzaming van landbouw zoals D66 die voor zich ziet. D66 wil een leefbaar platteland waar het goed wonen is. D66 wil meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen of boerderijwinkels. D66 wil investeren in een boer die streeft naar een eerlijke, rendabele bedrijfsvoering waarin de consument en samenleving voorop staat en kwaliteit het wint van kwantiteit. Zodat onze gemeente kan staan voor producten waar we met z'n allen trots op zijn. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De agrarische sector verdient een prominente plaats in het beleid van de gemeente Leeuwarden. Binnen deze sector zorgen zowel de primaire productie als toelevering, verwerking en dienstverlening voor veel banen. Schaalvergroting en de daarbij komende ontwikkelingen zijn zeer actueel. Deze ontwikkeling zien wij gebeuren binnen het systeem van 'De Nije Pleats' maar niet ten koste van maatwerk."

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Tenzij hiervoor voldoende draagvlak is bij de omwonenden. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks is tegenstander van intensieve veehouderij. Wij willen niet dat grote aantallen dieren worden gehouden in afgesloten ruimtes. Grote stallen zijn daarnaast ontsierend voor het landschap."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk voor het beheer van het landschap dat er agrarische bedrijven blijven bestaan. Gezien het feit dat die nieuwe bedrijven "grondgebonden" moeten zijn, blijven er toch mogelijkheden voor dit soort bedrijven, met acceptabele milieubelasting."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie koestert het open Friesche landschap. Dierenwelzijn staat bij ChristenUnie voorop en moet worden bevorderd. Zolang dierenwelzijn niet in het gedrang komt, is de ChristenUnie niet tegen grootschalige veeteelt. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, het is voor de sector belangrijk om kwaliteit te leveren met een omvang die aansluit bij de menselijke maat. Mammoetbedrijven passen hier niet bij."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vele Nederlandse boeren hebben oog voor dierenwelzijn. De gemeente Leeuwarden is ten slotte geen België. Naast de vele regels en controles voor boeren, staat LIJST058 niet afwijzend tegen de bouw van grote veestallen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren is voor de afschaffing van de bio-industrie. Wij zijn dan ook zeer bezorgd over de opkomst van megastallen in Nederland. Wij willen een stop op de ‘megamorfose’ van ons landschap."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS bepleit een beperking van grootschalige intensieve veehouderij. 50PLUS wil geen verdere uitbreiding van megastallen! Niet meer uitstoot van fijnstof, of mestproductie, mede om verdere aantasting van het Friese landschap te voorkomen. Daarnaast moet gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw en antibiotica in de veehouderij sterk verminderd worden. Waar de gemeente kan probeert zij dat te bevorderen."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Boer mag dit zelf kiezen, volgens principe schoenmaker hou je bij je leest."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Parken zonnepanelen Extra belangrijk

De gemeente moet zich verzetten tegen grote parken met zonnepanelen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is voorstander van duurzame en schone energie. Daar horen ook zonnepanelen bij. Provinciebreed moet gekeken worden waar deze panelen het beste passen."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Giga zonneparken die een compleet dorp insluiten, bijvoorbeeld bij Wirdum, willen we niet. Laten we beginnen met het gebruiken van de daken alvorens we parken doen in gepast en gedragen formaat. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil de transitie naar duurzame energie stimuleren. Onze voorkeur gaat naar het inpassen van zonneparken in een stedelijke omgeving. Kwetsbare natuur moet worden ontzien. We moedigen zonneparken aan maar per geval dient bekeken te worden hoe inpassing plaatsvindt. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We geven ondernemers in Leeuwarden de ruimte om onderzoek te doen naar nieuwe duurzame vormen van energie en ondernemen. Concreet valt daarbij te denken aan zonneenergie, mestvergisters en geothermie. De gemeente zorgt voor een juiste balans tussen deze nieuwe ontwikkelingen en inpassing in de bestaande omgeving, met respect voor de inwoners en de omgeving. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als Gemeentebelangen denken we dat er in het gebouwd gebied (met name op gebouwen) nog veel mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen. Deze moeten eerst benut worden. We willen het open landschap zoveel mogelijk ontzien. "

 • PAL GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks is voorstander van duurzame energie en de realisatie van zonneparken. In de afgelopen raadsperiode hebben we ingestemd met verschillende zonneweideprojecten langs de Haak om Leeuwarden. Wel willen we kritisch kijken waar deze parken worden neergezet en wie er aan de realisatie van deze parken verdient. Wat ons betreft komen deze niet in natuurgebieden of waardevolle landschappen te staan. "

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Kleinschalige zonneparken moeten goed ingepast worden en mogen het landschap niet aantasten of door reflectie overlast geven."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is -bij voldoende participatie uit de directe omgeving- voor dorp- en wijkmolens. Wij willen ervoor zorgen dat Leeuwarden zelf in staat moet zijn om haar eigen energie op te wekken. Dat betekent het faciliteren van zonneparken, windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Maar dan alleen samen met de inwoners en niet zonder hen. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, wel wanneer ze te groot zijn, voor het overige zijn we voor zonnen energie."

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is voorstander van zonnepanelen op daken. Er zijn nog vele daken te vullen. Grote parken met zonnepanelen tasten het aangezicht van het mooie landschap aan. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze moeten juist gestimuleerd worden. Bij de locatie van deze parken moeten natuurwaarden en het uitzicht van omwonenden meegewogen worden."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Juist stimuleren, ook voor individuele huishoudens."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Tunnel spoorwegovergang Schrans Extra belangrijk

De gemeente moet geld investeren in een tunnel bij spoorwegovergang Schrans in Leeuwarden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is voorstander van een ongelijkvloerse kruising bij de Schrans en het spoor naar Groningen. Op dit moment is niet duidelijk of een tunnel de beste oplossing is. Het verdiepen van het spoor kan ook overwogen worden, in het beginsel is dat een investering die niet primair door de gemeente betaald hoeft te worden. "

 • CDA : Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil kijken naar een andere variant. Het spoor van Groningen naar Leeuwarden verlagen. Hierdoor pak je het hele probleem op alle overgangen aan en niet alleen de Schrans. Alleen een tunnel op de Schrans is erg duur en heeft zeer veel negatieve effecten voor o.a. de ondernemers op de Schrans. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De spoorwegovergang bij de Schrans is het drukste fietsknelpunt in onze provincie. Doordat hier straks nog meer treinen langskomen zal het nog meer gaan knellen. Om een veilige en snelle doortocht voor fietsers mogelijk te maken wil D66, samen met ProRail en de provincie investeren in een fietstunnel onder het spoor. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft geen geld voor een dergelijke tunnel. De gemeente moet in gesprekken met de Provincie en de NS zich hard maken voor het het verbeteren van de spoorwegovergang Schrans. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het betreft hier vooral een groot fietsknooppunt. In het verleden hebben we een plan hiervoor gesteund. Het moet uiteraard wel passen binnen de financiële mogelijkheden. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks wil het belangrijkste fietsknelpunt in Fryslân oplossen door een fietstunnel te realiseren onder de spooroverweg Schrans en het Zuiderplein."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Uit veiligheidsoverwegingen en gezien het feit dat de dienstregeling drukker wordt en daardoor de wachttijden kan niet langer worden volstaan met een spoorwegovergang."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om veiligheid en doorstroming te garanderen voor fietsverkeer en voetgangers is een tunnel een goede optie maar wel met de provincie en de NS als medefinanciers. "

 • Verenigd Links: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, het geld is nodig voor zorg en sociale zaken."

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is voorstander van een tunnel bij de spoorwegovergang van de Schrans. Echter zal dit veel geld gaan kosten. LIJST058 wil dit graag voorleggen aan de bevolking, middels een referendum. Mogelijk gecombineerd met een referendum over de toekomst van de Prins Hendrikbrug. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze tunnel zorgt voor een snellere doorstroming van het verkeer, is veiliger en zorgt voor minder vervuiling."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietsers hebben voorrang; gevaarlijke situaties en de doorstroming moeten waar nodig worden verbeterd. 50PLUS wil onderzoeken of een fietstunnel bij de spoorwegovergang Schrans de verkeersveiligheid en de doorstroming bevordert. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Absolute waanzin."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Autoverkeer singels Extra belangrijk

De gemeente moet maatregelen nemen om het autoverkeer binnen de singels te verminderen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad is compact en grotendeels eenvoudig toegankelijk per voet of fiets. De parkeergarages zijn goed bereikbaar en het heeft de voorkeur om deze in te zetten voor het parkeren van auto`s van bewoners en bezoekers: in plaats van op straat. In bepaalde straten vraagt het type winkel om kortparkeermogelijkheden (bv. Voorstreek, Tuinen). Die mogelijkheid blijft bestaan."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "We moeten investeren in goede doorloop en parkeervoorzieningen binnen de singels. In de echte binnenstad vinden we het goed om te kijken naar autoluwe omgevingen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een autoluw stadscentrum zorgt ervoor dat het goed en veilig wonen is in de binnenstad. D66 wil het Gouverneursplein en het Hofplein autoluw maken. Wij willen de Oosterkade opnieuw inrichten en toevoegen aan het 30km regime. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. De stad moet zowel per auto, fiets als per OV goed bereikbaar zijn. Betere informatie over piekmomenten in het verkeersaanbod en dynamische reisinformatie zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de stad in en uit gaat. "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Is al beleid. Voor bezoekers van de binnenstad moeten de parkeergarages goed bereikbaar en betaalbaar zijn. De Binnenstad is vooral verblijfsgebied. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "PAL GroenLinks is voorstander van een autoluwe binnenstad. Dit vergroot de leefbaarheid voor de bewoners, het winkelplezier voor bezoekers en de mogelijkheden voor horeca. We pleiten er daarom voor om doorgaande autoroutes over de Voorstreek, de Kelders en de Tweebaksmarkt aan te passen. Deze routes worden dan alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. "

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is voor de veiligheid en de leefbaarheid beter. Het zou kunnen door een zonemodel zoals in Groningen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voor een autoluwe binnenstad. In de historische Leeuwarder binnenstad stimuleert de ChristenUnie parkeren in parkeergarages."

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat zorgt voor een plezieriger verblijfsgebied."

 • Lijst 058: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 is van mening dat de huidige beperkingen al voldoende zijn om het autoverkeer binnen de singels te ontmoedigen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Minder verkeer zorgt voor een leefbaardere stad."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "De leefbaarheid van de binnenstad is gebaat bij autoloze zone’s. Daarnaast zorgt de toenemende vergrijzing voor verandering van het straatbeeld, en moeten mensen met rollators en scootmobiels ook makkelijk en veilig in de binnenstad kunnen komen."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onzin."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Parkeren zon- en feestdagen Extra belangrijk

De gemeente moet betaald parkeren op zon- en feestdagen weer afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op zondagen zijn de winkels geopend, evenals op de zaterdag en weekdagen. Indien op die dagen gebruik gemaakt wordt van de parkeergarages, of parkeren op straat, dan dient daar ook een vergoeding tegenover te staan. Deze vergoeding wordt gebruikt om te investeren in parkeervoorzieningen. "

 • CDA : Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit klinkt sympathiek, maar kost erg veel geld. Een half miljoen euro over 2017. Het CDA ziet die ruimte ergens anders niet. Parkeren in dorpen blijft de hele week gratis."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hier zijn wij voorstander van."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn en blijven geen voorstander van betaald parkeren. In dorpen blijft parkeren gratis. Zaterdagen voorafgaand aan Sinterklaas, Kerst en oud en nieuw zijn alle parkeerplaatsen (ook parkeergarages) in Leeuwarden gratis. Op zondag geldt er gratis parkeren op straat., "

 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Betaald parkeren is een middel om de verkeersdruk te regelen. Geen melkkoe. "

 • PAL GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Parkeertarieven zijn bedoeld om het autogebruik te reguleren. Wij vinden het logisch dat wanneer winkels op zondagen geopend zijn, er dan ook betaald wordt voor het parkeren."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor sociale bezoeken van inwoners van de stad is het erg belangrijk deze drempel weg te nemen. In de praktijk is het dan niet zo druk dat parkeerregulering door betaald parkeren gerechtvaardigd is. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ook op zon- en feestdagen kan er gewoon betaald worden voor het bezoeken van ons mooie centrum. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ondernemers in de binnenstad hebben het al moeilijk genoeg."

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 ziet graag dat mensen op zondag het centrum bezoeken. Gratis parkeren draagt hieraan bij. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren wil dat de parkeertarieven op alle dagen van de week dezelfde zijn. Bovendien willen wij hogere tarieven voor auto’s op fossiele brandstof. Parkeren van schone (elektrische) auto’s kan tegen verlaagd tarief of gratis."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het vergroot de aantrekkelijkheid om naar de winkels in de binnenstad te gaan. Gratis parkeren voor in ieder geval familie en mantelzorgers, zodat ze zonder extra kosten hulp kunnen bieden en eenzaamheid kunnen verlichten."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Exact, de kas wordt al genoeg gespekt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. OV ouderen Extra belangrijk

De gemeente moet het openbaar vervoer voor ouderen betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor ouderen en/of mensen die slecht ter been zijn dienen, indien de betrokkenen niet over financiële middelen daartoe beschikken, regelingen te bestaan voor gratis of gereduceerd OV binnen de gemeente. "

 • CDA : Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al landelijke regelingen voor het OV. Daarnaast heeft de gemeente ook regelingen voor mensen die geen financiële ruimte hebben. Ouderenvervoer is al geregeld. "

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat het ook voor ouderen goed wonen is. Het openbaar vervoer moet daarom goed en toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief ouderen. Dat betekent echter niet dat de gemeente alle vervoerskosten moet betalen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het OV is een aanvulling op het autoverkeer. Wij zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van met passagiers. Daarom zijn we terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de belasting. We zijn voorstander van vraaggestuurde, innovatieve en kostenefficiënte alternatieven en geven daarnaast ruimte aan deelauto’s, deelfietsen, de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen."

 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De inkomenssituatie van ouderen is zeer divers. Er zijn ouderen met uitsluitend AOW, maar ook ouderen met een behoorlijk inkomen. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel ouderen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Om eenzaamheid tegen te gaan en ouderen met een minimuminkomen volop deel te laten nemen aan de samenleving, moet voor deze doelgroep een gratis OV-abonnement worden ingevoerd."

 • FNP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Daar zijn regelingen zoals 65+ kaart voor. Het is belangrijk dat het openbaar vervoer op peil wordt gehouden, mede door betalende passagiers."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is tegen leeftijdsdiscriminatie en voor bijdragen naar vermogen. "

 • Verenigd Links: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verenigd Links is voorstander van het stapsgewijs invoeren van gratis openbaar vervoer."

 • Lijst 058: Eens
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 vindt het belangrijk dat ouderen in beweging blijven en onder de mensen komen. Gratis openbaar vervoer is een eenvoudige investering om de ouderen mobiel te houden. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren wil openbaar vervoer in de stad goedkoper (liefst gratis) maken voor ALLE inwones met een laag inkomen - of deze nu oud zijn of jonger.."

 • 50Plus: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS pleit voor een gratis of voordelig tarief openbaar vervoer voor ouderen. Dit doet recht aan de vaak beperkte financiele middelen van veel ouderen en is een stimulans om actief te blijven en het huis uit te gaan."

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor gehandicapten, dan is het een ander verhaal."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Openstellen Prins Hendrikbrug Extra belangrijk

De gemeente moet geld investeren in het weer openstellen van de Prins Hendrikbrug in Leeuwarden voor scheepvaart.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het openstellen van de Prins Hendrikburg is een mooie kans om het watertoerisme te bevorderen. Dat levert meer bezoekers op en zorgt voor meer banen. Dit moet echter, gezien de hoge investeringssom en financiële uitdagingen op het gebied van zorg, gezien worden als investering op lange termijn. De PvdA wil dat het beweegbaar maken van de PH-brug op de agenda blijft staan."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is geen geld voor dit project. Daarnaast hebben we vele andere financiële uitdagingen in de gemeente en zeker ook andere infrastructurele voorkeuren waar we eerder op zouden willen investeren. Eventuele opening heeft ook negatieve gevolgen voor het wegverkeer dat de vaarwegen moet kruizen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op het Van Harinxmakanaal varen veel vrachtschepen, zeilschepen en sloepjes. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Om pleziervaart te kunnen scheiden wil D66 het mogelijk maken dat de pleziervaart door de stad kan varen. Er zal zo meer toerisme en economische ontwikkeling langs de route in de stad plaatsvinden. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De investering van het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug zijn volgens schattingen tussen de € 5 en 9 miljoen, de effecten van deze investering zijn onzeker en het beweegbaar maken hindert busverkeer, bevoorradingsverkeer, autoverkeer en voetgangers en fietsers. Tot slot heeft de gemeente geen geld om de brug beweegbaar te maken. "

 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het vervangen van de betonbrug door een historisch meer verantwoorde brug is wenselijk. De kosten bedragen afhankelijk van uitvoering tussen de 6 en 10 miljoen en jaarlijks tussen de 80.000 en 120.000 aan beheerskosten. Het huidige PvdA/CDA/GroenLinks college laat een jaarlijks tekort van rond 20 mln na. De reserves zijn vrijwel op(gemaakt) Alleen mogelijk als andere overheden fors meebetalen en we er niet voor hoeven te bezuinigen of de lasten hoeven te verhogen. "

 • PAL GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het realiseren van een vaarroute door de binnenstad van Leeuwarden maakt het varen nog aantrekkelijker. Het leidt ook tot een verbetering van de veiligheid op het Van Harinxmakanaal en zorgt voor een impuls voor het woon- en leefklimaat. Langs de kade kunnen horecazaken en mooie publieke ruimtes worden gecreëerd."

 • FNP : Eens
  Toelichting van de partij

  "De vaarroute naar de Prinsentuin wordt daardoor veiliger en korter voor de pleziervaart. Bovendien geeft het een veel betere beleving van de entree van de binnenstad. Het moet wel kostenefficiënt uitgevoerd worden en de openingstijden moeten inpast worden in het bus- en overig verkeer."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De stad is qua infrastructuur zo goed als af. De komende periode moet de gemeente investeren in mensen en niet in asfalt. De Prins Hendrikbrug zal deze periode niet vervangen worden door een beweegbare brug. De kosten zijn te hoog en de impact voor het wegverkeer van het wegverkeer van noord naar zuid is te groot. Dit kan alleen doorgang vinden als de Provincie meeparticipeert en het leeuwendeel van de kosten op zich neemt. "

 • Verenigd Links: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, het geld is nodig voor zorg en sociale zaken."

 • Lijst 058: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "LIJST058 heeft vele vragen gehad om dit punt van voor- en tegenstanders. LIJST058 stelt zich neutraal op en is van mening dat dit kostbare project eerst aan de bevolking moet worden voorgelegd middels een referendum. Dat geldt ook voor een mogelijke tunnel bij de spoorwegovergang van de Schrans. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het kader van het brugbeleid dient de scheepvaart geremd te worden."

 • 50Plus: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS wil het gemeentelijke huishoudboekje op orde hebben en houden. We willen de volgende generatie niet opzadelen met de lasten van een toenemende schuld; 7 miljoen voor een toeristische vaarroute is absurd. "

 • Nederlandse Klokkenluiderspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Precies vanwege nautische doorstroming en ook nog lekker ouderwets."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat